قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, January 10, 2002

٭ و اما يادداشتهای پراکنده من پيرامون هيدرولوژی و ...
شما هم در صورت تمايل ميتوانيد نظرات خود را مستقيما از طريق لينک تصويری View and sign my Guestbook بنويسيد.
====================================================================================

موضوعی که فعلا بر روی آن مطالعه ميکنم مبانی محاسباتی متدهای عددی کاربردی در رونديابی سيلاب است که متاسفانه نوشته های فارسی پيرامون آن بسيار کم است .از آنجاييکه اين مباحث برايم بسيار مهم هستند و اساس محاسباتم را تشکيل ميدهند بناچار مجبور به يادگيری آنها شدم.در اينجا مايلم دو کتاب را در اين خصوص معرفی کنم که انصافا بسيار عالی هستند و متاسفانه تاکنون به فارسی ترجمه نشده اند.

اولين کتاب Open Channel Flow نوشته M.Hanif Chaudhry پروفسور دانشگاه ايالتی واشنگتن در هفده فصل است که فصول آن بترتيب شامل : مفاهيم کلی - قوانين بقا - جريان بحرانی - جريان يکنواخت - جريانهای متغير تدريجی - محاسبه جريانهای متغير تدريجی - جريانهای متغير سريع - محاسبه جريانهای متغير سريع - طراحی کانال - موضوعات خاص - جريانهای غير يکنواخت - معادلات حاکم بر جريان يک بعدی - متدهای عددی - روش اختلافات محدود (Finite -Difference Methods ) - جريان دو بعدی - روش عناصر محدود( Finite Elemente Methods ) و موضوعات خاص ميباشد.
استفاده از بخش های مشخص شده با حروف ضخيم را برای فهم عميق محاسبات هيدروليکی روند سيلاب به علاقمندان توصيه ميکنم.

کتاب دومی که تازه شروع به مطالعه اش کردم و البته بسيار جالب هم هست کتاب Practical aspect of Computational River Hydraulics نوشته کونژ و ... است که از يازده فصل تشکيل شده که بترتيب عبارتند از: مقدمه -فرموله کردن رياضی پديده های فيزيکی - روشهای تحليل و ارزيابی آنها - شبيه سازی جريان در رودخانه های طبيعی - کاليبراسيون مدل و داده های مورد نياز - مدلسازی تنظيم جريان در کانالهای آبياری و کانالهای توليد برق آبی - مدلهای بستر های متحرک - حمل و نقل رسوبات - کاربردهای خاص - هزينه.سود و کيفيت و در نهايت آخرين فصل شامل انتقال دانش فنی مدلهای رياضی .

اميد آنکه مطالب ارزشمند اين کتا بها به همت اساتيد و کارشناسان محترم به فارسی برگردانده شده و دسترس دانشجويان و علاقمندان قرار گيرد.

هرگونه استفاده از مطالب اين صفحه با ذکر منبع آزاد است.


........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List