قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, February 21, 2002

٭ يکی از خوانندگان محترم علاقمند بود بداند مهمترين دانشگاه های علوم آب در آلمان کدامند.بد نديدم جواب را در بلاگ بنويسم تا شايد برای ديگران هم مفيد باشد.
در آلمان دانشگاه های زيادی در رشته های مختلف هيدرولوژی فعاليت ميکنند که مهمترين آنها بشرح زير ميباشند.
انستيتوی هيدرولوژی دانشگاه مونيخ
انستيتوی هيدرولوژی دانشگاه بوخوم
انستيتوهای منابع آب دانشگاه صنعتی برانشوايک
انستيتوآبشناسی . هيدرولوژی و ... دانشگاه هانوفر
انستيتوی هيدرولوژی فرايبورگ
انستيتوی هيدرولوژی دانشگاه بايروت
انستيتوی های منابع آب دانشگاه صنعتی درسدن

والبته دهها انستيتوی فعال ديگر در رشته های ديگر منابع آب مثل هيدرو ديناميک - آبياری - شيمی آب و ... که برای يافتن آنها کافی است در آدرس دانشگاهها جستجو کنيد.آدرس دانشگاه ها عموما بصورت زير است:
اول www و بعد نام دانشگاه و بعد هم حروف de که علامت اختصاری آلمان (Deutschland) است.دانشگاهها ی صنعتی دارای پيشوند -tu قبل از نام دانشگاه و دانشگاه های غير صنعتی دارای پيشوند -uni هستند.
مثلا دانشگاه صنعتی درسدن دارای آدرس www.tu-dresden.de
و يا دانشگاه فرايبورگ دارای آدرس www.uni-freiburg.de
می باشند.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List