قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Sunday, February 24, 2002

٭ وجود تعداد دوميليون متقاضی شرکت در کنکوردانشگاه ها ی ايران از يکسو خوشحال کننده ( با توجه به وجود اين سرمايه عظيم انسانی ) واز سوی ديگر با توجه به محدوديت های شديد فضای دانشگاه ها و ... تاسف بار است .
ايکاش شرايط ايجاد تشکيل دانشگاه های مجازی برای وزارت علوم .تحقيقات و فن آوری از يکطرف و امکان استفاده از اينترنت و کامپيوتربرای جوانان علاقمند به تحصيل از طرف ديگر فراهم ميشد تا جوانان مشتاق بتوانند بدور از محدوديت های فيزيکی دانشگاه های کشور به ادامه تحصيل بپردازند.بنظر من راه اندازی دانشگاه های مجازی از طريق اينترنت يکی از بهترين راههای عملی برای پاسخگويی به نياز بحق جوانان برای کسب علم و دانش است .
با کليک کردن بر روی سايت اينترنتی ESRI Virtual Campus يک نمونه از چنين دانشگاه هايی را که علاقمندان از سراسر جهان ميتوانند در آن ثبت نام کرده و پس از مطالعه دروس طبق برنامه مشخص و رفع اشکال های علمی و ... در آزمون فارغ التحصيلی رشته انتخابی شرکت کرده و مدارک خود را دريافت دارند مشاهده ميکنيد.
ايکاش مسئولين مربوطه شرايط تحقق اين مهم را فراهم کنند. ايکاش .........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List