قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, March 28, 2002

٭ قبل از هر چيز سال جديد را خدمت همه اقوام.دوستان و هموطنان عزيز تبريک ميگويم.
اولين مطلب سال جديد همراه با عذر خواهی تاخير در نگارش مطالب اين بخش را تقديم هموطن عزيز جناب آقای عليرضا عبدالله زاده ميکنم .
موضوع اين بخش يک مثال ساده از توانايی مطلب در ترسيم نقشه های کاربردی هم پارامتر ( همباران - همدما - هم تبخير - همفشار - هم ارتفاع و ... ) ميباشد.دستورات مربوطه برای اجرا در محيط مطلب وارد شده و بطور اتوماتيک اجرا خواهند شد.هر چند بسادگی ميتوان برای اين دستورات يک رابط کاربر تصويری ساده GUI هم تهيه کرد و با استفاده از کامپايلر مطلب آنرا بصورت برنامه اجرايی در آورد تا در محيط سيستم عامل بدون نياز به نرم افزار مطلب هم اجرا شود.بهر حال هسته اصلی برنامه فقط شامل چند دستور ساده است که ذيلا نوشته ام.بديهی لازم است که شما در ابتدا با استفاده از نقشه مختصات طول و عرض نقاط ايستگاهی و مقدار پارامتر مورد نظر خود را استخراج و بصورت جدول X,Y,Z در آوريد.
1 - ماتريس داده ها را با نام دلخواه وارد کنيد. مثلا
[ ...;مقدار پارامتر مقدار عرض مقدار طول]=data
مثال عددی [data=[20 65 1000;30 30 850;60 21 985;...;100 100 1200
بديهی است طبق دستورالعمل ورود ماتريس ها در مطلب نام پارامتر در سمت چپ بوده و بين مقادير مشخصات هر ايستگاه يک فاصله قرار می گيرد و بين مشخصات نقاط هم علامت نقطه ويرگول برای تمايز قرار خواهد گرفت و البته هر چه تعداد نقاط بيشتر باشد نقشه دقيقتر خواهد بود.
2 - در سطر بعد دستور figure را تايپ و اجرا کنيد تا کادر شکل نقشه ظاهر شود.
3 - (c,h]=CONTOUR(data]
4 - (clabel(c,h
5 - ('xlabel('longitude
6 - ( 'ylabel (' latitude
7 - ( '....... title(' Iso...... Map of
دستور شماره سه نقشه خطوط هم پارامتر را رسم کرده و مقادير طول و عرض را بنام c و مقدار پارامتر را در آنها با نام h روی مانيتور نشان ميدهد.
دستور شماره چهار مقادير پارامتر را روی خطوط نقشه می نويسد.
دستورات پنج تا شش کلمات مورد نظر ما را بعنوان نام محور طول ها و عرض ها عنوان نقشه در بالای نقشه می نويسند.
بديهی است با تغغيرات کوچکی در در برنامه ميتوان فاصله خطوط تراز را از حالت اتوماتيک به مقدار مورد نياز خود تغيير داد و .... که شما بسادگی با آموختن مطلب قادر به انجام آن خواهيد بود.
ضمنا از آنجاييکه لازم است هرچه سريعتر راهنمای کاربران برنامه HEC-RAS 3,0 را بخوانم تا از آن برای مقايسه نتايج مدلی ديگراستفاده کنم احتمالا شايد تا هفته بعد فرصتی برای نوشتن نيابم.تا بعد.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List