قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, April 08, 2002

٭ چند روز پيش آقا بهادر از وبلاگ روجا ضمن ارسال نامه اکترونيکی محبت آميزی پيشنهاد فرمودند که بلاگ ايران هيدرولوژی را سر و سامانی بدهم و از حالت بلاگهای پراکنده ولی متصل درآورم.ضمن تشکر از توجه و محبت ايشان و با توجه به بحق بودن پيشنهاد ايشان تصميم گرفتم سر و شکلی به بلاگ بدهم و بعد آنرا روی شبکه قرار دهم.بهر حال بعد از گنجاندن چند عکس و تغييراتی جزيی آنرا روی ديسکت ذخيره کردم .سپس با دوست عزيزو دانشمندم جناب آقای دکتر فرهاد جعفرپور نگارنده بلاگ نکته در خصوص تغييرات جديد مشورت کردم . ايشان پيشنهاد دادند که فريم های عنوان و لينک ثابت را به صفحات اضافه کنيم و البته بلافاصله شخصا محبت فرمودند و اين تغيير را نيز در صفحه جديد اعمال کردند. هر چند در حال حاضر وقت کافی برای ايجاد تغييرات اساسی بيشتری را ندارم اما بد نديدم موقتا صفحه جديد را هم روی شبکه قرار دهم تا بعد از دريافت نظرات اصلاحی شما عزيزان در فرصتی مناسب آنرا بشکل کاملتری در شبکه قرار دهم. لذا ويرايش اول صفحه جديد ايران هيدرولوژی با پيشنهاد و مساعدت آقای دکتر جعفر پور در پايگاه خدمات دهنده رايگانی قرار داده شد ( لذا وظيفه خود ميدانم بدينوسيله از لطف و محبت ايشان تشکر نمايم ). از آنجاييکه هنوز اصلاحات نهايی در صفحه اعمال نشده است لذا تقاضا دارد در صورت امکان ضمن بازديد از صفحه جديد ايران هيدرولوژی نظرات اصلاحی خود را در خصوص ارتقاء کيفی و کمی صفحه جديد از طريق نامه الکترونيکی به نگارنده ارسال داريد.
بديهی است صفحه جديد ايران هيدرولوژی پس از دريافت نظرات ارزشمند شما و اصلاح نهايی در آينده نه چندان دور با URL جديد و نام مناسب بصورت رسمی فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.
ضمنا در پاسخ به سوال آقای مهندس فراز جو دانشجوی محترم کارشناسی ارشد آبخيزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان که در راستای پروژه پايان نامه تحصيلی خود خواستار معرفی مدلهای جديدی بجز ای پی ام و پسياک برای ارزيابی و برآورد ميزان فرسايش شده بودند بدينوسيلهآخرين ويرايش های دو مدل آر يو اس ال ای و مدل ويپ بترتيب مورخ ژانويه و آوريل سال 2001 ميلادی را معرفی ميکنم.در لينکهای مذکور علاوه بر متدولوژی محاسبات ميزان فرسايش و ... نرم افزارهای محاسباتی روشهای ياد شده نيز قابل دسترس می باشد. یادآوری اين نکته خالی از فايده نخواهد بود که قبل از استفاده از هر مدل جديدی کنترل آن با داده های منطقه ای و در صورت لزوم کاليبره کردن مدل با شرايط منطقه ای ضروری است.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List