قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, May 09, 2002

٭ ضمن تشکر از آقای مهندس عبقری بابت ارسال فوری نتايج رسمی رتبه های اخذ شده در آزمون کارشناسی ارشد سال جاری بدينوسيله صميمانه ترين تبريکات قلبی خود را به مناسبت اين موفقيت درخشان به حضور دوستان عزيز دانشجوی دانشگاه کردستان و خانواده های محترمشان تقديم ميدارم.همچنين اين موفقيت درخشان را به اعضای محترم هيات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه کردستان تبريک می گويم.ليست اسامی افراد حايز رتبه های کمتر از ظرفيت پذيرش دانشگاه ها و رتبه های آنها بشرح زير می باشد.

دانشجويان گروه مرتع و آبخيزداری
الف )شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد آبخيزداری
1 / آقای شير کوه ابراهيمی - رتبه 2
2 / آقای هيراد عبقری - رتبه 5
3 / خانم بهارک معتمد وزيری - رتبه 6
4 / آقای محمد حاج قليزاده - رتبه 10
5 / آقای اسماييل منوچهری - رتبه 14
6 / خانم گلاله غفاری - رتبه 17

ب )شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد مرتع داری
7 / آقای شهرام يوسفی خانقاه - رتبه 6
8 / خانم شادی لاهورپور - رتبه 8
9 / خانم مهتاب گرگين - رتبه 25


دانشجويان گروه جنگلداری
شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد جنگلداری
1 / خانم آرزو سلطانی - رتبه 2
2 / آقای حميد طالشی - رتبه 13
3 / آقای هرمز سهرابی - رتبه 19

ضمن تبريک مجدد به اين دوستان عزيز و آرزوی توفيق روزافزون برای آنها در تحصيل و ... مايلم به اين نکته اشاره کنم که
بهرحال ظرفيت پذيرش دانشجو درمقاطع تحصيلات تکميلی دانشگاه های ما بسيارمحدود است و بناچار عليرغم لياقت علمی بسياری از عزيزان دانشجو ادامه تحصيل هر ساله تنها برای تعداد معدودی امکان پذير می باشد.بنابر اين لازم است به اين نکته توجه گردد که عدم کسب رتبه مطلوب برای ورود به دوره های تحصيلات تکميلی به مفهوم عدم شايستگی علمی ساير عزيزان نمی باشد.
عزيزانی چون آقايان مهندس علي محمد ميرزايی . مهندس آرمان حميدی . مهندس محمد بشيرگنبد و بسياری ديگر از عزيزان دانشجو که عليرغم توانايی های علمی مناسب متاسفانه موفق به اخذ رتبه قابل پذيرش نشده اند.
فراموش نکنيد که: يافتن آب به عشق است نه به سعی.اما پس از سعی.
زنده ياد دکتر شريعتی........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List