قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, June 24, 2002

٭ زلزله
بار ديگر قهر طبيعت در قالب زلزله ای مهيب هموطنان عزيزمان را به خاک و خون کشيد.
ضمن ابراز همدردی با کليه مصيبت ديدگان و بازماندگان اين واقعه دردناک آرزو ميکنم در آينده ای نه چندان دور با افزايش توانايی های مالی هموطنان و رعايت قواعد علمی ساخت و ساز در سراسر ايران شاهد کاهش چشمگير تلفات بلايای طبيعی باشيم.
ضمنا اميدوارم سرنوشت مطالعات انجام شده در مراکزمطالعاتی و تحقيقاتی کاهش اثرات بلايای طبيعی ( که سايت اطلاع رسانی يکی از آنها را چند روز قبل معرفی کرده بودم ) مانند اغلب طرح های تحقيقاتی انجام شده در ايران نبوده باشد. چه آنکه متاسفانه در کشور عزيزمان گزارشات بسياری از طرح های پژوهشی تنها در کتابخانه ها نگهداری شده و از نتايج آنها در بخش های اجرايی استفاده مطلوبی نمی شود. اميد آنکه استنباط من اشتباه باشد.

........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List