قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, July 05, 2002

٭ پاسخ به سوالات
ضمن عرض پوزش از تاخير در پاسخگويی به سوالات سروران گرامی
احتراما در پاسخ به در نامه الکترونيکی دوست عزيزم جناب آقای مهندس حسين سلمانی دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت منابع بيابانی دانشگاه شيراز درخصوص معرفی منبع در زمينه شاخص های توسعه پايدار با توجه به عدم شناخت کافی اينجانب تنها به ارايه لينک فوق بسنده ميکنم که حاوی بيش از نود منبع در اين خصوص می باشد.
در پاسخ به سرکار خانم مهندس مريم رشيد فردانشجوی محترم کارشناسی ارشد مديريت منابع بيابانی دانشگاه شيراز در خصوص معرفی منبع در زمينه ارزيابی تاثيرات محصولات عمده زراعی بر فرسايش خاک و رواناب در مناطق نيمه خشک لينک فوق حاوی بيش از دوهزار و هفتصد مورد معرفی منبع معرفی میگردد.
ضمنا مشاهده سايت انستيتوی کشاورزی در منلطق خشک دانشگاه A &M تگزاس و سايت پروژه آموزشی کشاورزی پايدار به اين عزيزان توصيه میگردد.
ضمنا صميمانه ترين تبريکات خود را بمناسبت پيوند ازدواج اين عزيزان ( گلهای مناطق بيابانی ) بحضورشان تقديم ميدارم.
با توجه به عدم تخصص حقير در موضوعات مذکور در فوق لازم است در الويت بندی استفاده از منابع و ... با اساتيد راهنما مشورت فرماييد. ضمنا از افراد خبره و صاحب نظر در اين موضوعات تقاضا دارد در صورت امکان در بخش نظر خواهی با تکميل و يا معرفی منابع بهتر و ... اين عزيزان را راهنمايی فرمايند.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List