قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Sunday, September 29, 2002

٭ ترجمه مقاله های هيدرولوژی
بنا به پيشنهاد تنی چند از عزيزان دانشجو از اين پس بيشتردراين وبلاگ خلاصه مقالات منتشره در مجلات معتبربين المللی هيدرولوژی معرفی خواهد شد.
لذا با توجه به گستردگی دامنه علوم آب و تخصصی بودن هريک از شاخه های علمی هيدرولوژی و عدم شناخت کافی اينجانب از کليه رشته های اين علم و ... بدينوسيله ازهمه اساتيد. محققين. کارشناسان و دانشجويان محترم رشته های مختلف علوم آب تقاضا دارد ترجمه خلاصه مقالات جديد و قابل توجه را به آدرس پست الکترونيک نگارنده ارسال دارند تا با نام مترجم در وبلاگ قطره قطره منتشر گردد.

مقاله شماره 1

چالش تخمين سيلابهای ناگهانی ( فلاش فلادها ) از رگبار های شديد

نگارندگان گوپتا – سروشيان – ژائو – امام – هسو – باستيداس – لی – ماهانی

Philosophical transactions of the Royal Society of London series A – Mathematical Physical and Engineering Sciences
15 Jul. 2002

شاخص اصلی هيدرو متئورولوژی نواحی نيمه خشک وقوع رگبارهای شديد است که خيلی سريع و ناگهانی اتفاق افتاده و باعث سيلابهای مخرب می شود. توده های هوای باران زا در تابستان نيز اغلب منشاء سابتروپيکال داشته و مشخصه آن ناپايداری می باشد.
شبکه های اندازه گيری موجود در اين مناطق ( مناطق نيمه خشک ) برای اندازه گيری داده های ضروری محاسبه رواناب عمدتا ناکافی می باشند. بعلاوه مدلهای اتمسفريک با مقياس متوسط بدليل وجود پيچيدگی های روابط بين عوامل سطح زمين و اتمسفرتنها قادر به توليد اطلاعات کلی و عمومی از شروع و تکامل بارش های با سيستم جابجايی ( کنوکسيون ) هستند.
در اين تحقيق تعداد زيادی از مولفه های مرتبط شامل داده های ماهواره ای اندازه گيری بارش. داده های شبيه سازی شده در يک مدل اتمسفريک با مقياس متوسط ( ناحيه ای ) . تعديل عناصر زمينی ( سطحی ) مدل مقياس متوسط بمنظور توصيف بهتر( نسبی ) فرايندهای سطحی ناحيه ای موثر در تشکيل رواناب و کليه نتايج روشهای مختلف تخمين بارش – رواناب مورد بررسی قرار گرفته است .
اين مقاله بخشی از تحقيقات دنباله دار نگارندگان در دره لاس وگاس نوادای امريکا شامل نتايج اوليه مطالعه فلاش فلاد بی سابقه جولای 1999 در ناحيه مذکور می باشد.

مترجم فرنوش قاسم پور

همچنين مشاهده و مطالعه وب سايت SAHRA ( صحرا ) که مخفف Sustainability of Semi-Arid Hydrology & Riparian Aria و يا صفحه اينترنتی برنامه تحقيقاتی PERSIANN ( نام باستانی ايران ) که مخفف تخمين بارش از اطلاعات ماهواره ای با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی بوده و تحت مديريت پروفسور سروشيان از دپارتمان هيدرولوژی و منابع آب دانشگاه آريزونا فعال می باشند را به علاقمندان توصيه ميکنم.

........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List