قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, October 31, 2002

٭ معرفی چند سايت فارسی
سايت وزارت راه و ترابری ايران که با توجه به وجود زير مجموعه هايی چون سازمان هواشناسی کشور و آزمايشگاه فنی مکانيک خاک و معاونت ساخت و توسعه راه های کشور حاوی مطالب مفيدی برای هيدرولوژيست ها می باشد.
ضمنا سايت پرزيا دزرت که در شهرستان آران و بيدگل راه اندازی شده است حاوی مقالات و عکسهای ارزشمندی در خصوص بيابان می باشد که مشاهده آن به علاقمندان توصيه می شود.
همچنين مشاهده سايت خوب رودهای ايران به علاقمندان مسايل آب توصيه می شود.هرچند که هنوز بطور کامل راه اندازی نشده و مسولين آن جواب ای ميلهای ارسالی را نمی دهند و... اما در مجموع اين سايت خوب حاوی اطلاعات مفيدی از وقايع روز هيدرولوژی بخصوص در ايران می باشد.
ضمنا به اطلاع می رساند که سايت سری نرم افزار های HEC بعد از هک شدن در هفته های اخير مجددا از چند روز پيش دوباره راه اندازی شد و ويرايش جديد نرم افزار HEC-HMS 2,2 را نيز عرضه کرد که در آن اشکالات ويرايش قبلی در پرينت نتايج و ... برطرف شده است.اين نرم افزار همراه با نرم افزار مکمل HEC-GeoHMS1.0 که امکان استفاده از توانايی های HEC-HMS با استفاده از داده های آرک ويو جی آی اس را فراهم میکند برای اجرای پروژه های هيدرولوژی حوزه های آبخيز توصيه می شود. برای داون لود رايگان نرم افزارهای فوق و راهنمای کاربران و ... اين نرم افزارها می توانيد از لينک بخش داون لود نرم افزارهای واحد مهندسی هيدرولوژی ارتش امريکا در صفحه نرم افزارهای کاربردی سايت ايران هيدرولوژی استفاده نماييد.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List