قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, November 25, 2002

٭ فهرست برگزيدگان اولين دوره
مسابقه وبلاگ‌های برتر فارسی


بدينوسيله صميمانه ترين تبريک های قلبی خود را به عزيزان برگزيده اولين دوره مسابقات وبلاگ های برتر فارسی تقديم داشته و برای ساير وبلاگ نويسان عزيزی که با نگارش مطالب خوب و ارزشمند خود باعث هر چه پر بار تر شدن مجموعه اطلاعات آن لاين فارسی شده اند نيز آرزوی موفقيت روزافزون دارم.
بديهی است نام بسياری از عزيزان نويسنده وبلاگ های خوب در اين ليست نباشد چرا که انتخاب همه بهترين ها در هيچ رقابتی ممکن نيست و لذا بناچار از بين بهترين ها تنها تعداد محدودی انتخاب می شوند .
حقيقت آن است که اين امر چيزی از ارزش کار برگزيده نشدگان نميکاهد هر چند که گواهی است بر موفقيت ارزشمند انتخاب شدگان .
و اما وبلاگ‌های برتر فارسی به تفکيک موضوع

1- كامپيوتر - اينترنت

حامدبنايی (http://hamedbanaei.com)

2-علمی-آموزشی

يادداشت‌های يك كلاه سياه در دنيای امنيت (http://blackhat.persianblog.com)

3-خبری-روزنامه‌نگاری

وبگرد (http://rooydad.com)

4-عمومی

عموحميد (http://amoohamid.com)

5- مذهبی

ساكت (http://silent.persianblog.com)

6-ادبی-فرهنگی-هنری

بوف كور (http://bufekoor.persianblog.com)

7-اجتماعی

خبرنگار (http://ziaiy.persianblog.com)

8-شخصی

دلتنگستان (http://deltangestan.blogspot.com)

9-گروهی

آهوی سه گوش (http://ahoo.blogspot.com)

10-زنان

زهرا (http://zahra-hb.blogspot.com)

11-زيباترين قالب

من، خودم و احسان (http://ehsan.blogspot.com)

........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List