قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, November 07, 2002

٭ معرفی ابزارهای پيشرفته در مهندسی رودخانه
نرم افزارهای رايگان هک راس و هک ژئو راس که لينک داون لود آنها در صفحه نرم افزارهای هيدرولوژی سايت ايران هيدرولوژی معرفی شده است از قوی ترين نرم افزارهای رايگان موجود در مهندسی رودخانه و کنترل سيلاب محسوب می شوند.دو لينک زير مروری سريع و مصور بر قابليتهای محاسباتی اين نرم افزارها به زبان انگليسی می باشد. يادآوری می کنم که در حال حاضر با ارايه ويرايش سوم نرم افزار هک راس اين قابليتها بطور موثری افزايش يافته و نرم افزارعلاوه بر موارد مطروحه در گزارش های زير قابليت محاسبه رونديابی جريان های غير يکنواخت زير بحرانی- فوق بحرانی و مختلط را نيز دارد.

1 - مقدمه ای بر هکراس از Eric Tate
2 - نقشه سيلاب دشتها و مدلسازی عوارض زمين با هکراس و آرک ويو جی آی اس از Eric Tate

........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List