قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, November 21, 2002

٭ برگزيده خبری از ايسنا در خصوص منابع طبيعی ايران
سرکار خانم ابتکار رييس سازمان حفاظت محيط زيست ايران طی مصاحبه ای اعلام کرد : توان جنگل‌هاي طبيعي كشور در برابر بهره‌برداريهاي تجاري به نقطه پاياني رسيده است.
طبق اظهارات ايشان تنها 0.9 درصد از مساحت كشور را جنگل‌هاي انبوه تشكيل مي‌دهد و سازمان محيط زيست به عنوان دستگاه متولي و ناظر بر مسائل زيست محيطي کشور معتقد است با توجه به شرايط اقليمي كشور ايران، سياست حفاظت از جنگل‌ها بايد اعمال شود و اظهار اميدواری کرد با همكاري سازمان جنگل‌ها و مراتع بيشتر جنگل‌هاي طبيعي تحت حفاظت قرار گيرند.
وی همچنين در جمع خبرنگاران، با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي محيط زيست در خصوص ارتقاي سطح تالاب بين‌المللي هامون تصريح كرد: «هامون» از تالابهاي بسيار ارزشمند كشور و زيستگاه پرندگان مهاجر در گذشته بود كه به خشكي گراييد.
وي گفت: شوراي عالي محيط زيست با ارتقاي درجه حفاظتي تالاب «هامون» به پناهگاه حيات وحش موافقت كرده است و اظهار اميدواری کرد با همكاري ايران، دولت افغانستان و سازمان ملل، اين تالاب‌ دوباره احيا شود.
بنظر من در شرايط فعلی از آنجاييکه بهره برداری های بيرويه از منابع طبيعی و بخصوص جنگلها در اختيار افراد سود جو و ذينفوذ قرار دارد و ... بعيد بنظر می رسد که سازمان محيط زيست بتواند آنرا متوقف نمايد با اين حال برايشان آرزوی موفقيت دارم چه آنکه از قديم گفته اند : آرزو بر جوانان عيب نيست .


........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List