قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, November 26, 2002

٭ تهيه نقشه مناطق سيل گير با نرم افزارهای HEC-RAS و ArcViewGIS & HEC-GeoRAS

نرم افزار HEC-GeoRAS ضميمه ای برای برنامه Arc View GIS بمنظور پشتيبانی از نرم افزار تحليل سيستم رودخانه HEC-RAS است. هک ژئو راس که سابقا AV/RAS ناميده می شد يک برنامه جانبی آرک ويو جی آی اس است که برای فرايند استفاده از دادهای مکانی ژئومتری در سيستم تحليل رودخانه مرکز مهندسی هيدرولوژی ( HEC-RAS ) طراحی شده است.اين برنامه ضميمه به کاربران امکان می دهد که با استفاده از امکانات GIS يک فايل ورودی داده های هک راس را توليد کنند که شامل داده های خصوصيات ژئومتريک از يک مدل ديجيتال عوارض زمين ( DTM ) وسری دادهای مکمل آن می باشد. همچنين نتايج حاصل از هک راس ميتواند توسط هک ژئو راس نمايش داده شود.
ويرايش جاری هک ژئو راس ( ورژن 3 ) يک فايل ورودی را ايجاد می کند که شامل خصوصيات رودخانه اصلی . بازه و ايستگاه ها : مقاطع عرضی در محل تغييرات آن . خطوط بيرونی مقاطع عرضی . سواحل کناره ای مقاطع عرضی . طول بازه پايين دست در کانال اصلی و کناره های چپ و راست آن وهمچنين ضريب زبری مقاطع عرضی می باشد.ياد آوری می شود که داده های سازه های هيدروليکی در فايل های ورودی نوشته نمی شوند ( بلکه اين داده ها بعدا از طريق نرم افزار هک راس وارد می شوند ). همچنين داده های پروفيل سطح آب و داده های سرعت جريان می توانند با استفاده از نرم افزار هک راس در سری داده های GIS محاسبه شوند . منوی نرم افزار آرک ويو جی آِ اس پس از نصب نرم افزار جانبی هک ژئو راس بشکل زير در خواهد آمد.


کاربرد ديگر هک ژئو راس
همانطور که گفته شد هک ژئو راس يک فايل داده های ژئومتريک برای وارد کردن به HEC-RAS ايجاد می کند. و در ضمن ارايه ( نمايش ) نتايج بدست آمده از هک راس را هم در محيط آرک ويو جی آی اس امکان پذير می سازد. فايل ورودی از داده های استخراج شده از نوع داده های Shape File آرک ويوجی آی اس ( فايل های شکل ) و ازيک مدل ديجيتال عوارض زمين ( DTM ) بدست می آيد. هک ژئو راس به يک DTM تعيين شده در يک شبکه نامنظم مثلثی ( TIN ) نياز دارد. فايل های شکل و DTM مجموعا مربوط به مسايل مطروحه در سيستم تحليل رودخانه ( RAS ) می باشند. ذکر اين نکته ضروری است که داده های ژئومتريک از محاسبات داخلی نرم افزار هک راس بدست آمده و مجموعه داده های ژئومتريک و داده های جريان بايد قبل از اجرای محاسبات هيدروليک کامل شوند. نتايج سرعت و پروفيل سطح آب حاصله ازشبيه سازی های هک راس نيز می توانند دوباره بصورت GIS از طريق HEC-GeoRAS برای تحليل های مکانی وارد شده و مورد استفاده قرار گيرند .


ايجاد مدل با استفاده از آرک ويو و هک ژئو راس
ورود داده عوارض در ARC/INFO با فرمت TIN٭ . منابع داده ها عبارتند از :
· مدلهای عوارض زمين و مدلهای ديجيتال ارتفاع – DEM & DTM
· داده های بدست آمده از برداشت های زمينی – شامل داده های تمام ايستگاه ها
· رادار تصويری نوری – LIDAR
تعيين مبنای دو بعدی خصوصيات مکانی در اشکال آرک ويو مبتنی بر عوارض زمينی TIN
· مکان خط مرکزی رودخانه و خطوط سواحل جانبی چپ و راست رود
· تخمين مسير تمرکز جريان برای کانال اصلی رود و لبه های جانبی آن
· شمای مقاطع عرضی
ايجاد داده های سه بعدی مکانی مرتبط
· خطوط مرکزی سه بعدی رودخانه
· مقاطع عرضی سه بعدی

ايجاد فايل داده های ورودی ژئومتری HEC-RAS : هک ژئو راس از خصوصيت سه بعدی فضايی ( 3D Spatial ) برای تعيين شبکه رودخانه ها و طرح بندی مدل هک راس استفاده می کند. همانطور که قبلا گفته شد هک ژئو راس فايل ژئومتری داده های ورودی را توليد می کند.تحليل هيدروليکی با هک راس : سيستم تحليل رودخانه

ابتدائا هک ژئو راس بطور اتوماتيک اجزای مکانی ( داده های ژئومتری ) برای وردی هک راس را استخراج می کند و شبکه سه بعدی رودخانه ها و مقاطع عرضی سه بعدی. دبی . شرايط حدی .ضرايب زبری و اشکال مقاطع عرضی در طول رود از قبيل پلها و آبگذرها و ... از طريق رابط کاربر گرافيک نرم افزار هک راس به مدل اضافه می شوند.
هک راس بخشی از نسل جديد نرم افزارهای هيدرولوژی مهندسی مرکز هيدرولوژی مهندسی ارتش امريکا است که محاسبات هيدروليکی يک بعدی را برای يک بازه ساده منفرد تا شبکه های پيچيده آبراهه ها و رودخانه های مصنوعی و طبيعی انجام ميدهد و ميتواند پروفيلهای متعدد سطح آب را برای شرايط جريانات زير بحرانی – فوق بحرانی و مخلوط محاسبه نمايد.
تصاوير زير رابط کاربر گرافيکی برنامه هک راس و پنجره داده های ژئومتريک آن را برای يک مثال فرضی نشان می دهد.
مهمترين مزايای استفاده از هک ژئو راس عبارت است از :
· کاهش هزينه ها ی جمع آوری داده ها بوسيله استفاده آسان از داده های در دسترس از قبيل فايلهای نقشه های ديجيتال حاصله از عکسهای هوايی ماهواره ای از قبيل فايلهای DEM سازمان زمين شناسی امريکا برای توليد TIN که بصورت آن لاين قابل داون لود می باشند.
· صرفه جويی در زمان بوسيله همترازی محل مقاطع عرضی و توليد اتوماتيک نقاط تراز ارتفاعی و تعيين طول های بازه ها و سيلابدشتهای کناره ای است.
· کاهش خطا از طريق تشخيص بصری برجستگی های غير طبيعی که ازنظرهيدروليکی مهم هستند.
· افزايش دقت تعيين موقعيت سيلابدشتها و آبراهه های سيلابی
· تهيه سريعتر نقشه های دشتهای سيلابی و آبراهه های سيلابینرم افزار های مورد نياز برای تهيه نقشه های اتوماتيک دشتهای سيلابی

هک ژئو راس 0.3 يک برنامه جانبی برای استفاده با ArcView GIS 3.1 يا ورژن های بعدی آن با برنامه جانبی 3D Analyst 1.0 می باشد.هنگاميکه احتياج نباشد به دسترسی برنامه جانبی Spatial Analyst بطور مشخصی سرعت اجرای محاسبات افزايش می يابد.
لطفا توجه کنيد ...
ضمنا بايد به اين نکته اشاره کرد که کاربران بايد شناخت کافی از هيدروليک رودخانه ها داشته باشند تا بتواند بطور صحيحی سری داده های جی آی اس را برای استفاده در نرم افزار هک راس ايجاد نموده و همچنين قادر به تحليل نتايج حاصله باشند.

حد اقل سيستم مورد نياز:
· CPU : پنتيوم 2 - 300 مگاهرتز
· Memory : حد اقل 256 مگابايت


با توجه به اهميت تهيه نقشه دشت های سيلابی در اقدامات پيشگيری و کنترل سيلاب و در صورت قطعيت عدم وجود دستورالعمل تهيه نقشه سيلابدشتها به زبان فارسی از طريق نرم افزارهای فوق نگارندگان به خواست خدا و درآينده نزديک به اين مهم اقدام خواهند کرد. ضمنا جديدترين ويرايش نرم افزارهای هک راس و هک ژئو راس از طريق لينک معرفی شده در صفحه نرم افزارهای کاربردی سايت ايران هيدرولوژی قابل دان لود می باشند.
هرچند نرم افزار آرک ويو جی آی اس در خارج از کشور نرم افزار بسيار گران قيمتی است اما خوشبختانه اين نرم افزار و راهنمای فارسی استفاده از آن در داخل کشور از کتابفروشی های مقابل دانشگاه تهران با قيمت بسيار نازلی ( مجموعا کمتر از 5000 تومان ) قابل تهيه است .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٭ TIN ( شبکه نامنظم مثلثی ) يک سری پيوسته و غير همپوشاننده مثلثی است که سطح مبنا را نشان ميدهد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با توجه به کندی اينترنت در ايران برای افزايش سرعت ظاهر شدن صفحه يادداشت های روزانه از ارايه تصاوير بيشتر در داخل متن خود داری شده و ساير تصاوير مربوطه بصورت لينک ذيلا ارايه می شود .
تصوير 1 - تصوير 2 - تصوير 3 - تصوير 4

تهيه و تنظيم : هيراد عبقری - شيرکو ابراهيمی - فرنوش قاسم پور

........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List