قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, November 29, 2002

٭ خلاصه مقاله

ارزيابی مدلهای عددی يک بعدی و دو بعدی پيش بينی مناطق سيلگير رودخانه
نويسندگان: M.S.Horritt & P.D.Bates از دانشگاه های ليدز و بريستول – انگلستان
منبع : Journal of Hydrology , 1 Nov.2002 ,Pages 87 : 99

در اين مقاله نگارندگان سه مدل يک بعدی و دو بعدی هيدرليک سيلابها شامل LISFLOOD و HEC-RAS و TELEMAC 2D را بر روی يک بازه 60 کيلومتری از رودخانه Severn انگلستان مورد بررسی قرار دادند.
آنها مشاهدات سينوپتيکی مقاديرسيلاب حاصله ازماهواره های دورسنجی را برای وقايع سيلابی سالهای 1998 و 2000 را اندازه گيری کرده و سپس هر سه مدل را برای اين بازه از رودخانه با استفاده از زبری رودخانه و دشتهای سيلابی بعنوان پارامتر مستقل در برابر مساحت غرقاب شده مقادير دبی ثبت شده در پاياب کاليبره کردند.
قدرت پيشگويی مدلهای کاليبره شده برای تعيين مقادير غرقاب شده يا دبی برای هر واقعه سيلابی را می توان با استفاده از داده های معتبر مستقل برای هر زمان اندازه گيری نمود. نتايج حاصل از اين مطالعات نشان می دهد که در اين بازه دو مدل TELEMAC-2D و HEC-RAS قادرند مقادير دبی و مناطق سيلگير را بخوبی پيشگويی نمايند در حاليکه مدل LISFLOOD برای تعیين مناطق سيلگيرنياز به کاليبره شدن دارد.

برای رعايت قانون کپی رايت از ترجمه خلاصه مقاله خود داری شده و برداشت اينجانب بصورت گزارش نقل شده است.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List