قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Wednesday, February 19, 2003

٭ آشنايی با رودخانه های ايران

پژوهشی از آقايان مهندس خدری و حسنلو
دانشجويان کارشناسی ارشد آبخيزداری دانشگاه تربيت مدرس

مفدمه
علم جوان و نوپای مهندسی رودخانه از ترکيب تخصصهای چند از جمله تلفيق دو علم هيدروليک و هيدرولوژی به بحث و بررسی حرکت موج سيل در مجرای رودخانه می پردازد .با بررسی حرکت موج سيل و با در دست داشتن اطلاعاتی از سيل در بالا دست می توان زمان وقوع حداکثر زمان وقوع سيل لحظه ای و مقدار آن را در ايستگاه پائين دست مسير رودخانه به دست آورد .
جهت پيشگيری از خسارات حاصل از وقوع سيلاب رودخانه می بايست با بکارگيری روشهای مناسب ميزان وقوع سيلهای احتمالی را برآورد کرد و با اعمال روشها وشيوه های فنی واقتصادی اثرات تخريبی آن را کنترل نمود.
تلفيق روشهای ساختمانی وبيولوژيک در مديريت سيلاب بويژه در حوزه های کوهستانی باعث کاهش سرعت رواناب و تخفيف شيب رودخانه و در نهايت جلوگيری از آسيب سيلاب می گردد.
شناخت سيستم رودخانه از نظر شکل کلی ابعاد هيدروليکی نيمرخطولی و نيز روند مکانيزم تغييرات آن ريخت شناسی رودخانه ناميده می شود . به عبارت ديگر عواملی نظير زمين شناسی تکتونيکی و توپوگرافی بر مرفولوژی رودخانه ها و پيش بينی روند تغييرات رودخانه ای تاثير دارند.
ناهماهنگی و گستردگی طيف دانه بندی مواد ومصالح بستری تعداد شاخه ها وشعبه های جانبی و وجود عوارض تکتونيکی فعال تغييرات متوالی در مقاطع و مشخصه های هيدروليکی مسير و بويژه مکانيسم عملکرد سيستم رودخانه ای در قبال وقوع رگبارها و ريزشهای جوی که عموما با پيروی از شرايط توپوگرافيک و پارامترهای حوزه ای هستند . بديهی است که عمليات ساماندهی رودخانه و طرحهای کنترل و هدايت جريان در اين رودخانه ها با محدوديت نارسائيهای متعددی مواجه می باشند .با وجود اين و با توجه تجارب و استفاده موثر از اصول و مبانی مطالعاتی و بهره گيری لازم از توان و تدابير کارشناسی و ارائه طرحهای مناسب و منطبق با شرايط گوناگون رودخانه ای و منطبق با واقعيتهای موجود امکان پذير می باشد.


الف) حوزه آبريز درياي خزر :
يكي از مهمترين حوزه هاي فلات ايران حوزه آبريز درياي خزر يا درياي مازندران مي باشد كه آبهاي منطقه وسيعي از كشور شامل دامنه هاي شمالي رشته ارتفاعات البرز،زاگرس ، مركزي و كوههاي آذربايجان را به خود اختصاص مي دهد.درياي خزر گودال عظيمي است كه در شمال ايران و بين جمهوريهاي مستقل شوروي سابق قرار گرفته است.اين درياچه بزرگ را بعلت داشتن وسعت زياد كه پهنه اي حدوديک چهارم سرزمين ايران را اشغال نموده است دريا مي نامند هر چند بعلت بسته بودن اطراف آن به ديگر درياهاي جهان راهي ندارد.وسعت اين دريا 424000 كيلو متر مربع اندازه گيري شده و اين سطح با توجه به نوسانات دائمي آب در حال تغيير مي باشد.وسعت آن 5/6 برابر درياچه اورال ،31برابر درياجه بايكال ،20برابر درياچه لادوكا و 90 برابر درياچه اروميه مي باشد. درياي خزر از بقاياي درياي بزرگ تتيس مي باشد كه زماني سرزمينهاي وسيعي از اروپا و آسياي امروزي را پوشانبده بودو در دوران دوم زمين شناسي اقيانوس آرام و درياي تتيس آبهاي عمده كره زمين را در خود جاي داده بودند و درياي تتيس در ميان دو ابر اوراسيا و گندوانا قرار داشته و آنها را از يكديگر جدا مي ساخته است. در طي زمانهاي بعدي و در اثر تحولات و دگرگونيهاي شگرف قاره هاي آسيا و اروپا از زير آب بيرون آمده وگودالهاي باقيمانده آن تشكيل درياچه هاي كوچك جدا از يكديگر را مي دهد كه يكي از آنها درياي خزر امروزي است. طول آن از شمال تا به جنوب بطور متوسط 1205 كيلومتر واز 1200 تا 1260 متر متغير مي باشد و پهناي آن در پهن ترين قسمت دريا حدود 550 كيلومترو در كم عرض ترين منطقه به 200 كيلو متر مي رسدو حجم آن در حدود 79319 كيلو متر مكعب برآورد شده است و ژرفاي آن در قسمت شمالي آن كم بوده ودر منطقه جنوب و در مجاورت سواحل ايران زياد مي شود .حدود يك پنجم سطح اين دريا داراي عمقي بيش از 10 متر بوده و در قسمت جنوبي بين 960 تا 1000 متر اندازه گيري شده است و ژرفاي متوسط آن حدود 325 متر مي باشد.و سطح آن از سطح دريا هاي آزاد حدود 25 تا 30 متر پايين تربه ثبت رسيده است.
درياي خزر در طول تاريخ اسامي مختلفي داشته كه مشتق از نام طوايف و قبائلي و يا بعضا شهر هايي است كه در كرانه آن زندگي كرده يا ساخته شده است كه چند نمونه آن عبارتند از : درياي خزر – درياي مازندران – درياي ديلم- درياي گيلان – درياي كاسپين – درياي قزوين كه از بين اين اسامي درياي خزر و مازندران در ايران و درياي كاسپين در كشورهاي اروپايي و ساير كشورهاي خارجي معمول مي باشد.
درياي خزر به شكل هلالي سواحل شمالي ايران را تشكيل داده و استانهاي شمالي كشور يعني گيلان و مازندران در مجاورت آن قرار دارند . مناظر جغرافيايي متعددي در كرانه اين ساحل به چشم مي خورند كه عبارتند از:
شبه جزيره ميانكاله: اين شبه جزيره به درازي 5/6 و پهناي 5/2 تا 5/6 كيلو متردر جنوب خزر و بين اين دريا و خليج گركان قرار دارد
خليج گرگان: خليجي است تقريبا سه گوش بوسعت تقريبي 400 كيلومتر مربع در جنوب شرقي درياي خزر واقع شده است .طول آن 60 تا 70 كيلومتر،پهناي آن 12 تا 18 كيلو متر مي باشد .
خليج انزلي(مرداب پهلوي):اين مرداب بطول تقريبي 40 و عرض 15 كيلومتردر بخش غربي درياي خزر و در استان گيلان قرار دارد و مساحت آن در حدود 200 كيلومتر برآورد گرديده است.
حوزه آبريز درياي خزر يكي از حوزه هاي وسيع ايران بوده و بصورت نواري از شمال غربي آذربايجان شروع شده وپس از طي دامنه هاي شمالي البرز ،تا شمال غربي خراسان ممتد مي شود و فقط درحوزه آبريز رودخانه قزل اوزن تاكوههاي زاگرس و كردستان امتداد مي يابد.مساحت اين 6/3 ميليون كيلومتر مربع مي باشد كه از اين مقدار تنها 256000 كيلومتر مربع در خاك ايران و ما بقي در خاك جمهوريهاي مستقل شوروي و مقدار كمي نيز در خاك تركيه واقع شده است . آن قسمتي از حوزه كه در خاك ايران واقع شده است رودخانه هاي ارس، اترك ، گرگان و سفيدرودنسبت به ساير رودها طويل تر بوده ورودخانه سفيدرود (قزل اوزن)داراي حوزه اي بوسعت تقريبي 67000 كيلومتر مربع مي باشد كه در نوع خود مهمترين رودخانه ايران در اين حوزه ميباشد.اين حوزه در حدود 5/15 درصد سطح كل كشور ايران را به خور اختصاص مي دهد وبه علت وسعت و گسترش آن در طول جغرافيايي زياد،تنوع مناطق آبگيرورودخانه هاي موجود مي توان آن را به7 زير حوزه به شرح زير تقسيم بندي نمود:
1- حوزه آبريز ارس:
اين زير حوزه درمنتهااليه غربي حوزه آبريزدرياي خزر قرار داشته و قسمتهايي از خاك تركيه، جمهوري آذربايجان وقسمتهاي شمالي استانهاي آذربايجان شرقي وغربي واردبيل را دربر مي گيرد كه مساحت آن 38600 كيلو مترمربع مي باشدورودخانه ارس زهكش اصلي اين منطقه مي باشدو شهرهاي ماكو،جلفا،خوي،مرند،مشگين شهر،اردبيل از كانونهاي مهم شهري اين زير حوزه مي باشند.
2- حوزه آبريز تالش:
به قسمتي از حوزه آبريزدرياي خزر كه حد فاصل آستارا وحاشيه شمال غربي مرداب انزلي قرار دارد اطلاق مي شودكه مساحت آن در حدود 3200 كيلومترمربع مي باشد و شهرهاي آستارا، هشت پر طوالش و رضوان دره از كانونهاي مهم شهري اين زير حوزه مي باشند.
3- حوزه آبريز مرداب انزلي :
اين مرداب در منطقه انزلي قرار داشته واز طريق تنگه باريكي با دريا ارتباط دارد وتعدادي از رودخانه هاي حوزه آبريز درياي خزر قبل از ورود به دريا وارد اين قسمت مي گردند.مساحت اين زير حوزه حدود 3350 كيلومتر مربع مي باشد و شهرهاي رشت ، فومن، ماسال، بندرانزلي و صومعه سرا از كانونهاي مهم شهري اين زير حوزه مي باشند.
4- حوزه آبريز سفيد رود :
بخشي از حوزه آبريز درياي خزر بوده كه در محدوده استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ،كردستان ،همدان،زنجان،تهران وگيلان قرار داشته كه مساحت آن در حدود67000 كيلومتر مربع بوده و رودخانه هاي سفيدرود،قزل اوزن و شاهرود زهكشي آبهاي سطحي اين زير حوزه را به عهده داشته وشهرهاي زنجان،ميانه،رودبار،منجيل ، طالقان،خلخال، هشترود، ماهنشان، بيجار وديواندره از شهرهاي مهم واقع در اين زير حوزه به حساب مي آيند.
5- حوزه آبريزرودخانه هاي ساحلي درياي خزر :
يكي ديگر از حوزه هاي درياي خزر مي باشدكه توسط استانهاي تهران،گيلان ومازندران پوشش يافته ومساحت آن در حدود 28500 كيلومتر مربع بوده وبلندترين قسمت آن قله دماوندبا 5678 متر ارتفاع مي باشد و رودخانه هاي مهم آن شاليمان رود،پل رود،چالكرود،سه هزار،پلنگ رود،چالوس،هراز،بابل،تجن ونكا بوده كه زهكشي اين منطقه را به عهده دارند و شهرهاي لنگرود،رودسر،رامسر،تنكابن،چالوس،نوشهر،نور،آمل، بابل،ساري،نكا،قائمشهر،بهشهرو بندر گز از مهم ترين مناطق شهري اين زير حوزه به شمار مي آيند.
6- حوزه آبريز گرگان ودشت :
اين زير حوزه در شرق استان مازندران ودر بخش جنوب شرقي درياي خزر واقع شده ومساحت آن در حدود 13200 كيلومترمربع بوده و رودخانه هاي گرگان رود و قره سو زهكشي آبهاي سطحي اين زير حوزه را به عهده داشته وشهرهاي كردكوي،گرگان، آق قلعه،علي آباد،گنبد كاوس،آزادشهر،مينودشت وكلاله در اين زير حوزه واقع شده اند.
7- زير حوزه اترك :
اين زير حوزه درر منتهااليه حوزه آبريز درياي خزر ودر شمال شرقي استان مازندران ودر شمال غربي استان خراسان واقع مي باشدو مساحت آن 26700 كيلومترمربع بوده و شهرهاي مراوه تپه،آشخانه،بجنوردو شيروان از نقاط مهم شهري اين زير حوزه بحساب مي آيند.
حوزه آبريز درياي خزر شامل استانهاي به شرح زير مي باشد :
استان آذربايجان شرقي : اين استان در شمال شرقي ايران قرار داشته و از نظر منابع آبي جزء استانهاي غني كشور بشمار مي آيد آبهاي سطحي اين استان وارد دو حوزه درياچه اروميه و درياي خزر مي شود و آبهاي سطحي 17780 كيلومترمربع (4/41 درصد از مساحت استان )وارد اين حوزه مي شود و رودخانه هاي مهمي چون قزل اوزن و ارس در اين استان جاري هستند.
استان آذربايجان غربي : اين استان در در منتها اليه حوزه قرار داشته وآبهاي سطحي 8500 كيلومترمربع (6/15 درصد ازمساحت كل استان )وارد اين حوزه مي شوند و رودخانه هاي مهمي چون ماكوچا ي ، آق چاي و قطور چاي در اين استان جاري هستند.
استان اردبيل : اين استان نيز در شمال غربي اين حوزه قرار داشته و آبهاي سطحي 18214 كيلومترمربع از مساحت کل استان وارد اين حوزه مي شوند و رودخانه هاي مهمي چون قره سو و شاخه هاي كوچك از ارس و قزل اوزن در اين استان جاري هستند.
استان زنجان : اين استان با مساحتي در حدود 36398 كيلو متر مربع جزء استانهاي داخلي ايران بحساب مي آيد و قسنت اعظم آبهاي جاري اين استان در حدود 32030كيلومترمربع (88 درصد از مساحت کل استان ) وارد اين حوزه مي شوند و رودخانه هاي مهمي چون زنجانرود و شاهرود در اين استان جاري هستند.
استان كردستان : از استانهاي غري ايران بوده و بعلت كوهستاني بودن و داشتن ارتفاعات برفگير داراي آب فراواني بوده و منشا آبهاي دائمي فراواني چون قزل اوزن و … است و آبهاي سطحي 12000 كيلومترمربع (5/44 درصد از مساحت کل استان ) وارد اين حوزه مي شوند .
استان همدان : بخش كوچكي از آبهاي سطحي اين استان وارد اين حوزه مي شوند كه در حدود 2600 كيلومترمربع ( 13 درصد از مساحت کل استان ) را شامل مي شود و رودخانه مهم اين استان تلوار مي باشد كه در نهايت به رودخانه قزل اوزن مي ريزد.
استان گيلان : اين استان يكي از استانهاي سرسبز و پرآب ايران بوده كه در سواحل جنوبي و غربي درياي خزر قرار دارد و تمامي آبهاي اين استان به مساحت 14709 كيلومترمربع وارد اين حوزه مي شود و مهمترين رودخانه اين استان سفيد رود مي باشد.
استان تهران : قسمت عمده اب اين استان وارد حوزه آبريز مركزي مي شود ولي آبهاي سطحي 2300 كيلومترمربع (9/5 درصد از مساحت کل استان ) وارد اين حوزه مي شود واز مهمترين رودخانه هاي اين استان مي توان طالقان رود و لار را نام برد .
استان مازندران : تمامي آبهاي سطحي اين استان به مساحت 46460 كيلومترمربع وارد اين حوزه مي شود و مهمترين رودخانه هاي اين استان نكارود، تجن ، هراز و چالوس و … هستند
استان خراسان : يكي از استانهاي پهناور كشور مي باشد كه آبهاي سطحي 19000 كيلومترمربع ( 6 درصد از مساحت کل استان ) وارد اين حوزه مي شوند و از مهمترين رودخانه اين استان مي توان اترك را نام برد كه وارد اين حوزه مي شود .
جدول شماره 1- رودخانه هاي حوزه آبريز خزر
اعداد جدول بترتيب از راست به چپ
تعداد كل رودخانه ها - تعداد رودخانه هاي 6 ستاره - تعداد رودخانه هاي 5 ستاره - تعداد رودخانه هاي 4ستاره - تعداد رودخانه هاي 3 ستاره - تعداد رودخانه هاي 2 ستاره - تعداد رودخانه هاي 1 ستاره را نشان می دهد.
879 - 5 - 72 - 233 - 341 - 165 - 63
××× تذكر:هر چه تعداد ستاره ها زيادتر مي شود رودخانه فرعي تر مي گردد.
لازم به ذكر است كه رودخانه هاي مهمي چون:ارس ،اترك،تجن،چالوس، سفيدرود،نكا،هراز،بابل،گرگان رود،نور،نوشهر در اين حوزه جريان دارند.

ب ) حوزه آبريز دشت لوت(كوير لوت):
در فلات مركزي ايران ناحيه اي نسبتا وسيع وكم ارتفاعي وجود دارد كه از دو چاله بزرگ و تعدادي چاله كوچك تشكيل شده كه يكي از آنها چاله يا دشت لوت مي باشد.كوير لوت يكي از بزرگترين حوزه هاي فلات داخلي ايران و خشك ترين و گرمترين حوزه به شمار مي آيد كه در اثر شكستگيهاي زمين بوجود آمده است .
اين چاله، چاله اي است ناموزون وبيضوي شكل به وسعت 54000 كيلومترمربع كه آبهاي مناطق وسيعي از استانهاي خراسان،يزد،كرمان،سيستان وبلوچستان را دريافت مي كند طول تقريبي آن 300 و عرض آن حدود 200 كيلومترمربع بوده وحداقل ارتفاع آن 500 متر از سطح دريا مي باشد.اين حوزه بوسيله رشته ارتفاعاتي كه از چهار گوشه آن را احاطه نموده اند از حوزه هاي مجاور جدا مي شود كه در سمت غرب اين حوزه كوههاي بلند كرمان قرار دارد كه بلندترين نقطه آن 4233 متر ارتفاع داشته و آن را از يزد واردستان جدا مي كندودر شرق اين حوزه پستي بلنديهاي كم ارتفاعي كه تا مرز پاكستان و افغانستان ادامه دارد وجود دارند.در شمال اين حوزه ناهمواريهاي آتشفشاني دوره ائوسن ديده مي شوند كه حداكثر بلندي آن در شرق طبس 3250 متر مي باشد و در جنوب و جنوب غربي آن سد كوهستاني هراز با ارتفاع 4465 متر قرار دارد.
حوزه آبريز كوير لوت وسيع بوده ومساحت آن حدود 173200 كيلو مترمربع كه حدود يك دهم مساحت كل كشور را در بر مي گيرد . رودخانه ها و مسيلهاي نسبتا زيادي در اين حوزه وجود دارند كه باستثناي رودخانه بيرجند كه تنها رودخانه دائمي اين حوزه مي باشد بقيه آنها فصلي،خشك ومسيلهائي هستند كه در مدت كوتاهي در فصل زمستان ويا ذر مواقع بارندگي شديد داراي آب مي شوند .بطور كلي مشخصات اين حوزه را مي توان در كمي آب ،آبدهي نامنظم رودخانه ها ،خشكي بستر اكثر آنهادر تمام مدت سال، طغيانهاي ناگهاني در فصل زمستان را نام برد كه با توجه به شرايط آب وهواي منطقه و شرايط اقليمي، شبكه آبهاي روان دشت لوت را مي توان يكي از خشكترين و فقيرترين شبكه هاي آب روان كشور به حساب آورد. شبكه آبهاي روان دشت لوت را مي توان به چند زير حوزه تقسيم بندي نمود كه عبارتند از: زير حوزه هاي شمالي ،جنوبي ،شرقي و غربي كه تك تك به شرح آنها مي پردازيم.
حوزه شمالي : از تعدادي چاله كوچك تشكيل يافته كه مهم ترين آنها چاله رود شور بيرجند مي باشد كه آبهاي ارتفاعات شمالي بيرجند و ارتفاعات شرقي دشت لوت را دريافت مي كند.
حوزه غربي : در قسمت غربي دشت لوت چاله ممتد تكاب كه به آن باطلاق نمكزار گويند قرار دارد كه از ارتفاعات بلند كرمان واقع در غرب كوير لوت تغذيه مي كند از رودخانه هاي مهم اين قسمت ميانرود، شهداد، اندوهجرد ،تهرود و نسا را مي توان نام برد.
حوزه شرقي: درحوزه شرقي لوت سه زير حوزه كوچكتر و مستقل به نامهاي گود سلمه،خزان و چاه نلي قرار داشته و رودخانه هاي آمار، ماهي،كال شور و چند مسيل ديگر را نام برد.
حوزه جنوبي : در اين قسمت چاله هاي ريگان و لوت زنگي احمد قرار دارد كه آبهاي دامنه هاي جنوبي كوههاي كرمان و دامنه هاي شمالي كوههاي جبال بارز و فاش كوه و بزمان وارد آن مي گردند.

حوزه آبريزكوير لوت آبهاي سطحي چهار استان مجاور خود كه شامل استانهاي خراسان، كرمان، سيستان وبلوچستان ويزد را دريافت مي كند كه به شرح آنها مي پردازيم:
استان خراسان : آبهاي سطحي اين استان در پنج حوزه داخلي و كناري وارد مي شود كه يكي از آنها كويرلوت مي باشد. از 312600 كيلومترمربع ازمساحت كل اين استان آبهاي منطقه اي به وسعت 58000 كيلومترمربع (6/18 درصداز مساحت کل استان)وارد اين حوزه مي شودكه مهمترين قسمت آن شهرستان بيرجند مي باشد.
استان كرمان: اين استان قسمت اعظم آبريز كوير لوت را تامين مي كند وبطور كلي از نظر آبهاي سطحي به علت كمي بارندگي فقير مي باشند آبهاي سطحي منطقه وسيعي به مساحت تقريبي 72000 كيلومترمربع از سطح اين استان (40 درصد از مساحت كل استان)وارد اين حوزه مي گردد.
استان سيستان وبلوچستان : قسمتي از آبهاي روان وسطحي اين استان در مواقع بارندگي به اين حوزه وارد مي شوند كه مساحت آن در حدود 30000 كيلومترمربع (17درصد از مساحت كل استان) را شامل مي شوند.
استان يزد: اين استان از نظر منابع آب در مضيقه شديد مي باشد و تنها 100000 كيلومترمربع از اراضي ( 7/14 درصد از مساحت كل استان ) را شامل مي شوند وارد اين حوزه مي گردند.
جدول شماره 2- رودخانه هاي حوزه آبريز دشت لوت
اعداد جدول بترتيب از راست به چپ
تعداد كل رودخانه ها - تعداد رودخانه هاي 6 ستاره - تعداد رودخانه هاي 5 ستاره - تعداد رودخانه هاي 4ستاره - تعداد رودخانه هاي 3 ستاره - تعداد رودخانه هاي 2 ستاره - تعداد رودخانه هاي 1 ستاره را نشان می دهد.

99 - 0 - 0 - 2 - 27 - 40 - 30
لازم به ذكر است كه رودخانه هاي مهمي چون آب خنك،اندوهجرد،چاه زرد،شتر كش،شوررود،شورگز،ماهي،نخلك،نمكي،دهنه قار،پشويه،شهداد،شور و … در اين حوزه جريان دارند.


ج ) حوزه آبريز قراقوم :
درميان شنزارهاي تركمنستان چاله اي وجود دارد كه آبهاي مناطقي از ايران،افغانستان و تركمنستان را به خود جلب مي كند كه به نام قراقوم معروف است .اين حوزه در شمال شرقي استان خراسان ودر مجاورت ايران،افغانستان و تركمنستان قرار داشته و رودخانه هاي مرزي هرير و دياتجن وهمچنين رودخانه هاي ديگر مثل كشف رود،جام رود، با خزر، درونگردر اين حوزه جريان دارند.مساحت اين حوزه در حدود 45000 كيلومترمربع بوده كه 30000 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني تشكيل مي دهند .از نظر تقسيم بندي هيدرولوژيكي اين حوزه يكي از حوزه هاي مسدود كناري بشمار مي آيدو شهرهاي مشهد،دره گز،سرخس،تربت جام،تايباد و فريمان در اين حوزه قرار دارند.
اين حوزه يك منطقه كوهستاني كم ارتفاع بوده كه بخش عمده آن بوسيله هريررود و كشف رود زهكشي مي شوند.و رشته كوههاي هزار مسجد در شمال با ارتفاع 3032 متر و بينالود در غرب با ارتفاع 3229 متر ودر جنوب كوههاي جام با ارتفاع 2942 متر اين حوزه را از ساير حوزه ها جدا مي كند . اين حوزه در خاك ايران از شرق به افغانستان،از شمال به تركمنستان،از غرب به حوزه آبريز درياي خزر (حوزه آبريز رودخانه اترك)و از جنوب غربي به حوزه آبريز سيستان (درياچه هامون)محدود مي گردد.
در حوزه مزبور درياچه بزنگان كه يكي از مظاهر زيباي طبيعت در شهرستان مرزي سرخس مي باشد.كه در شمال شرقي روستاي بزنگان و در 66 كيلومتري جنوب غربي سرخس قرار دارد و وسعت تقريبي آن 80 هكتار بوده و حداكثر عمق آن 12 متر مي باشد.كه آب آن در حال حاضر مركز پرورش ماهي قزل آلا مي باشد .
جدول شماره 3- رودخانه هاي حوزه آبريز قراقوم
اعداد جدول بترتيب از راست به چپ
تعداد كل رودخانه ها - تعداد رودخانه هاي 6 ستاره - تعداد رودخانه هاي 5 ستاره - تعداد رودخانه هاي 4ستاره - تعداد رودخانه هاي 3 ستاره - تعداد رودخانه هاي 2 ستاره - تعداد رودخانه هاي 1 ستاره را نشان می دهد.

77 - 0 - 8 - 21 - 27 - 10 - 11
لازم به ذكر است كه آب و هواي اين منطقه از كشور از نوع خشك بوده و ميزان بارندگي آن بين 200 تا 500 ميليمتر متغير است .و رودهاي مهمي مثل تجن ،جرم سو،چهل كمان، خانگيران، درونگر، كلات، لائين سو، چهچه، طرقطي، زنگلانلو و … در اين حوزه جريان دارند.


د ) حوزه آبريز كوير نمك(دشت كوير):
كوير نمك و يا دشت كوير لوت يك چاله بزرگ زمين شناسي است كه از شرق به كوههاي طبس وكوههاي سبزوار، از شمال به ارتفاعات سبزوار تا سمنان و از جنوب به دشت لوت محدود است و مساحت اين زير حوزه 230420 كيلومترمربع كه 81616 كيلومترمربع آن را مناطق كوهستاني و 148804 كيلومترمربع آن را كوهپايه ها ، دشت ها وكويرها تشكيل مي دهند
اين حوزه بوسيله كوههاي ناپيوسته و كم ارتفاع كه در شرق،باختروجنوب آن قرار دارند احاطه شده واز ساير حوزه ها جدا مي شود و بخش وسيعي از اين حوزه را مناطق كم ارتفاع با خط تراز 1000متر محدود شده است . اين حوزه از خشك ترين نواحي داخلي ايران بوده و فاقد آبها و رودخانه هاي دائمي است بجز در قسمت شمال شرقي كه تعدادي رود با دلتاي كور وجود دارد ،در ساير قسمتها رودخانه هاي موجود اتفاقي و يا فصلي بوده و غالب جريان انه در وسط دشتها محو مي گردد .ميزان بارندگي در اين حوزه اندك بوده كه علت آن تلفيق دو عامل دوري از دريا ( منشا رطوبت ) و ديگري پائين بودن ارتفاع است. چرا كه توده هاي مرطوب شمالي و غربي كه وارد كشور مي شوند در برخورد به ارتفاعات بلند البرز و زاگرس قسمت اعظم رطوبت خود را از دست داده و پس از رسيدن به مناطق كوير ايران فاقد توان بارانزائي مي باشند .در چنين وضعيتي در بخش مركزي كوير ميزان بارندگي حدود 50 ميليمتر در سال و در ساير قسمتها به 200 ميليمتر در سال هم نمي رسد . رژيم بارندگي عمدتا از نوع مديترانه اي و زمان نزول آن در فاصله ماههاي بهمن تا فروردين صورت مي گردد.و همچنين آب و هواي حوزه در اغلب قسمتها خشك و فرا خشك و در حاشيه حوزه آبريز ، نيمه خشك بياباني مي باشد.
حوزه آبريز كوير نمك را ميتوان به چند زير حوزه كوچكتر به شرح زير تقسيم بندي كرد كه عبارتند از :
زير حوزه نمكزار بجستان يا كال شور : در قسمت جنوب غربي استان خراسان قرار داشته و در آن تعدادي آبراهه وجود دارد كه در سراب رودخانه هاي كوچك دائمي يا فصلي و در بخش پاياب زهكش ميان دشتي مي باشند و كيفيت آب اين رودخانه ها عموما نامناسب مي باشد. وسعت اين زير حوزه 38909 كيلومترمربع كه 7779 كيلومترمربع آن را مناطق كوهستاني و 31131 كيلومترمربع آنرا دشتها و كوهپايه ها و كويرها تشكيل مي دهد.
زير حوزه كوير سمنان و گرمسار : در شمال شرقي كوير نمك قرار داشته كه تعدادي رودخانه بزرگ وكوچك به آن مي ريزد.وسعت اين قسمت 21510 كيلومترمربع مي باشد كه 10376 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و 11134 كيلومترمربع آنرا دشتها وكويرها وكوهپايه ها تشكيل مي دهند.رودخانه هاي اين قسمت جريان جنوب شرقي داشته و اكثر آنه بجز حبله رود و درجزين كه آب دائمي دارند بقيه فصلي و موقتي هستند.
زير حوزه كوير دامغان : آبهاي سطحي و زير زميني منطقه دامغان را به خود جلب مي كند و رودخانه هاي دامغان و شاهرود نيز وارد اين كوير مي شوند.
حوزه آبريز دشت كويرنزولات جوي 4 استان كشور را دريافت مي كند كه عبارتند از :
استان سمنان : اين استان مساحتي در حدود 90958 كيلومترمربع در شمال كوير قرار گرفته و تقريبا تمامي آبهاي سطحي استان وارد اين حوزه مي گردد و تنها قسمت كوچكي از مناطق غربي اين استان به وسعت 2400 كيلومترمربع به حوزه آبريز درياچه نمك قم مي ريزد.
استان خراسان : اين استان سهم عمده اي از سطح حوزه آبريز كوير نمك را تشكيل مي دهد و 36 درصد از آبهاي سطحي اين استان به مساحت 112000 كيلومترمربع وارد اين حوزه مي گردد
استان اصفهان : با اينكه حوزه مستقلي بنام اصفهان و گاو خوني وجود دارد ولي به علت تقسيم بندي حوزه ها بر مبناي وضعيت زمين و ارتفاعات آبهاي سطحي قسمتي از اين استان به مساحت 28000 كيلومترمربع (27درصد از مساحت کل استان) وارد اين زير حوزه مي گردد
استان يزد : اين استان نيز تامين كننده قسمتي از آبهاي حوزه آبريز دشت كوير ومساحتي درحدود 7800 كيلومترمربع (11 درصد از مساحت کل استان) در اين زير حوزه قرار داشته و از خشك ترين و كم آب ترين نقاط كشور مي باشد. لذا آبراهه ها و مسيلهاي اين قسمت نيز فقط در مواقع بارندگي شديد داراي آب بوده ودر ساير مواقع سال خشك و بي آب مي باشند.
استان تهران : آبهاي سطحي بخشهائي ازاين استان شامل شهرستانهاي دماوندوفيروز كوه در اين حوزه قرار داشته و مساحتي در حدود 3000 كيلومترمربع دارد و اكثر رودخانه هاي سرچشمه گرفته در اين بخش كوچك بوده وبه علت داشتن كانون آبگيري نسبتا مطمئن البرز داراي آب دائمي بوده و بخشهاي عمده آب حبله رود را تشكيل مي دهند.
جدول شماره 4- رودخانه هاي حوزه آبريز كوير نمك
اعداد جدول بترتيب از راست به چپ
تعداد كل رودخانه ها - تعداد رودخانه هاي 6 ستاره - تعداد رودخانه هاي 5 ستاره - تعداد رودخانه هاي 4ستاره - تعداد رودخانه هاي 3 ستاره - تعداد رودخانه هاي 2 ستاره - تعداد رودخانه هاي 1 ستاره را نشان می دهد.

307 - 1 - 11 - 55 - 135 - 69 - 36
لازم به ذكر است كه رودخانه هاي مهمي چون : آفرين ،بجستان،جاجرم ،دامغان، درجزين،حبله رود ،شاهرود ،نمك، نهركندو،خوشاب، تجور،پاي چغات، لادر، حوض رودان و… در اين حوزه جريان دارند.


ه ) حوزه آبريز مركزي:
بين ازتفاعات البرز مياني در شمال ،ارتفاعات خرقان در غرب ،ارتفاعات زاگرس و كركس در جنوب و دشت كوير يا كوير نمك در شرق منطقه بزرگ تقريبا مثلثي شكل وجود دارد كه در داخل آن چاله هاي گودي ،آبهاي اطراف را به خود جلب مي كند .اين حوزه را مي توان قسمتي از فلات مركزي ايران دانست كه بين دو رشته ارتفاعات البرز و زاگرس قرار گرفته و ارتفاع اين فلات در حدود 500 تا 2500 متر متغير بوده و بويژه در محل برخورد با كوهها زياد شده و تدريجا در جهت شرق از ارتفاع آن كاسته شده و در نهايت به كوير مركزي ايران ختم مي شود .در حوزه مزبور چاله هاي متعددي وجود دارند از جمله :درياچه نمك، درياچه حوض سلطان ، كوير ميغان از مهمترين آنها هستند .قسمت عمده اين حوزه به علت داشتن موقعيت خاص جغرافيائي داراي آب و هوا وشرايط اقليمي خاصي است و بارندگي در اين منطقه كم بوده و از نظر آب مورد نياز كشاورزي دچار محدوديت زيادي مي باشد. ميزان بارندگي در اين حوزه در حدود 130 ميليمتر در سال است .
دشتهاي همدان ،قزوين ،كرج ،تهران ،ورامين ،گرمسار ،كاشان ،ساوه، گلپايگان و خمين از جمله دشتهاي فلات ايران مركزي هستند كه در شمال اين حوزه حوزه وسيع و آبرفتي ورامين قرار دارد و در جنوب آن رودخانه هاي جاجرود و كرج كه از دامنه هاي جنوبي رشته ارتفاعات البرز مياني سرچشمه مي گيرند دارند . اين رودخانه ها پس از اتصال به يكديگر همراه با شاخه هاي ديگر به درياچه نمك مي ريزند.
حوزه آبريز مركزي را مي توان به زير حوزه هاي كوچكتر به شرح زير تقسيم بندي كرد:
حوزه آبريز رودخانه قره چاي (قمرو و قره چاي ) : اين زير حوزه در بين ارتفاعات البرز مياني و زاگرس قرار گرفته ومساحت آن 61413 كيلومترمربع مي باشد كه حدود 33657 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و 27806 كيلومترمربع آن را دشتها و كوهپايه ها تشكيل مي دهدو شهرهاي همدان، شازند، اراك، خمين ، محلات، گلپايگان ،خوانسار ، ميمه ،دليجان ، آشتيان ، تفرش ، ساوه ، قم و كاشان در اين زير حوزه قرار دارند.
حوزه آبريز رودخانه هاي گلپايگان وخوانسار : اين زير حوزه در ارتفاعات زاگرس بوده و بلندترين نقطه آن كوه مير به ارتفاع 3724 متربوده وسرچشمه رودخانه قره چاي مي باشد و در بخش شمال شرقي اين زير حوزه كوههاي بلند كركس به ارتفاع 3895 متر قرار دارند و در داخل اين زير حوزه كوير ميغان به مساحت 5460 كيلومترمربع قرار داشته كه 2015 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و3447 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهپايه و دشتها تشكيل مي دهند.
حوزه آبريز رودخانه هاي شور، كرج وجاحرود : اين زير حوزه در دامنه هاي جنوبي البرز مركزي قرار گرفته و مساحت آن 31140 كيلومترمربع مي باشد كه 14220 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و 16920 كيلومترمربع آنرا مناطق دشتي و كوهپايه اي تشكيل مي دهند .اين دشتها از شهرستان ابهر در شمال غربي تا ورامين در جنوب شرقي گسترش دارند و در آنها مناطق وسيع شهري ، صنعتي وكشاورزي قرار دارند كه بزرگترين آن را دشت قزوين با 5600 كيلومترمربع و دشت تهران با 2740 كيلومترمربع تشكيل مي دهند.
بايد اضافه نمود كه آبهاي سطحي استانهاي زير وارد اين حوزه مي شوند كه عبارتند از :
استان تهران : اين استان با مساحتي در حدود 39360 كيلومترمربع يكي از استانهاي كوچك وداخلي به حساب مي آيد و قسمت اعظم آبهاي جاري اين استان بجز قسمت كوچكي كه به حوزه آبريز درياي خزر مي ريزد به اين حوزه وارد مي شود و رودخانه هاي مهمي چون دماوند،جاجرود، كرج و … به اين حوزه مي ريزند.
استان مركزي : مساحت اين استان 29152 كيلومترمربع بوده و تمامي آب اين استان پس از منشا گرفتن از سرچشمه هاي مختلف در نهايت وارد اين حوزه مي شوند و رودخانه هاي مهمي چون قره چاي و قمرود در اين استان جريان دارند.
استان همدان : اين استان در مركز كشور قرار گرفته و تامين كننده قسمتي از آبهاي اين حوزه مي باشد بطوريكه 8500 كيلومترمربع (5/42درصد از مساحت کل استان ) توسط رودخانه قره چاي زهكشي شده و به درياچه نمك مي ريزد و رودخانه هاي مهمي چون آبشينه ،قوري چاي ،خاكو ، مرادبيك ،عباس آبادو … وارد اين حوزه مي شوند وبارندگي متوسط اين استان درحدود 372 ميليمتراست.
استان زنجان : آبهاي سطحي اين استان به دو حوزه درياي خزر و مركزي تعلق دارد و مساحت منطقه اي كه آبهاي آن به اين حوزه مي ريزند در حدود 12000 كيلومترمربع (33 درصد از مساحت کل استان) مي باشدوازمهمترين رودخانه هاي اين استان كه به اين حوزه مي ريزند ابهررود ،خررود و … را ميتوان نام برد.
استان اصفهان : قسمت اعظم آبهاي اين استان به حوزه آبريز گاوخوني و كوير نمك مي ريزد ومساحتي در حدود15500 كيلومترمربع (7/14 درصد از مساحت كل استان ) وارد اين حوزه مي شود و در اين قسمت از استان مزبور رودخانه مهم وقابل توجهي جريان ندارد.
جدول شماره 5- رودخانه هاي حوزه آبريز مركزي
اعداد جدول بترتيب از راست به چپ
تعداد كل رودخانه ها - تعداد رودخانه هاي 6 ستاره - تعداد رودخانه هاي 5 ستاره - تعداد رودخانه هاي 4ستاره - تعداد رودخانه هاي 3 ستاره - تعداد رودخانه هاي 2 ستاره - تعداد رودخانه هاي 1 ستاره را نشان می دهد.

260 - 0 - 8 - 47 - 114 - 73 - 18
لارم به ذكر است كه رودخانه هاي مهمي چون :كرج ، قره چاي،آب جهق،آشتيان ،شورچه ، شور ،آب شاه(قهرود) و … به اين حوزه وارد مي شوند.

و ) حوزه آبريز نيريز و شيراز (فارس ):
استان فارس با مساحتي در حدود 133000 كيلومترمربع در جنوب ايران قرار داشته و حوزه هاي متعددي را شامل مي شود كه از آن ميان حوزه هاي آبريز درياچه هاي شمال استان و حوزه آبريز خليج فارس و درياي عمان را مي توان نام برد و رودخانه هايي كه به حوزه آبريز خليج فارس مي ريزند اغلب شور بوده و بعلت شوري استفاده چنداني در كشاورزي ندارند واز مهمترين آنها مي توان به رودخانه موند، حله (دالكي )،مهران ، شور را مي توان نام برد.
در جلگه هاي شمال استان خراسان و در دامنه هاي شرقي كوههاي زاگرس 3 آبريز مسدود و به صورت درياچه هاي كوچكي وجود دارند كه آبهاي سطحي مناطق اطراف را به سوي خود كشيده و محل تخليه آبهاي سطحي وزيرزميني اين منطقه بحساب مي آيند اين درياچه ها شامل درياچه نيريز(بختگان وطشك نرگس)،درياچه مهارلو و درياچه كافتر مي باشند كه مجموعا حوزه آبريز نيريز و شيراز را بوجود مي آورند .اين حوزه در حقيقت فلات مرتفعي است كه در بخش جنوبي از درياچه ها و در بخشهاي شمالي ازمناطق كوهستاني و يا تپه ماهوري تشكيل يافته بطوريكه از31500 كيلومترمربع از كل مساحت حوزه 16400 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و15100 كيلومترمربع آنرا دشتها و كوهپايه ها تشكيل مي دهند و بلندترين نقطه حوزه كوه سفيد با ارتفاع 3943 متر مي باشد . ميانگين بارندگي در اين حوزه 200 ميليمتر در جنوب تا 700 ميليمتر در ارتفاعات شمال غربي تغيير مي كند ورژيم بارندگي مديترانه اي بوده و قسمت اعظم نزولات جوي در فصل زمستان بوقوع مي پيوندد.اين حوزه از زير حوزه هاي كوچكتري به شرح زير تشكيل يافته است :
درياچه نيريز و طشك نرگس : اين دو درياچه بئسيله تنگه اي به يكديگر ارتباط دارند و بزرگترين درياچه در شمال استان فارس بشمار آمده و در سالهاي پر آبي بهم پيوسته و تعدادي جزيره خالي از سكنه را بوجود مي آورند و مساحت اين زير حوزه در حدود 21200 كيلومترمربع مي باشد.
درياچه مهارلو : اين درياچه در 18 كيلومتري جنوب شرقي شيراز قرار داشته و مساحت آن در فصول مختلف متغيير بوده و بطور متوسط 208 كيلومترمربع است آب آن شور بوده و محل تخليه آبهاي سطحي و زيرزميني مناطق اطراف خود مي باشد مساحت اين زير حوزه در حدود 6000 كيلومترمربع بوده و ارتفاع آن از سطح درياهاي آزاد 1460 متر مي باشد .
درياچه كافتر : اين درياچه در 35 كيلومتري جنوب اقليد فارس و در ارتفاع 2300 متري از سطح دريا قرار دارد و طول آن در حدود 24 كيلومتر و عرض آن 6 كيلو متر مي باشد .

جدول شماره 6- رودخانه های حوزه آبريز نيرز و شيراز
اعداد جدول بترتيب از راست به چپ
تعداد كل رودخانه ها - تعداد رودخانه هاي 6 ستاره - تعداد رودخانه هاي 5 ستاره - تعداد رودخانه هاي 4ستاره - تعداد رودخانه هاي 3 ستاره - تعداد رودخانه هاي 2 ستاره - تعداد رودخانه هاي 1 ستاره را نشان می دهد.

37 - 0 - 0 - 5 - 16 - 12 - 4
از مهمترين رودخانه هاي اين حوزه مي توان پل فسا ، خشك ، كر، تيزآب ، تنگ گرمه ، سيوند ، چم كنگري و نظر آباد را نام برد .

ز ) حوزه آبريز يزد و اردستان :
اين حوزه از نظر هيدرولوژي جزء حوزه هاي مسدود مياني بحساب آمده كه ما بين ارتفاعات لاله زار و شير كوه از يك سمت و ارتفاعات غربي كوير مركزي ايران از سوي ديگر قرار گرفته است كه تعدادي چاله جدا از هم را بوجود آورده و در مجموع حوزه آبريز يزد و اردستان را بوجود مي آورد .اين حوزه بصورت نواري شمال غربي ،جنوب شرقي است كه از حوالي اردكان شروع شده و تا دامنه هاي كوههاي لاله زار در جنوب شرقي رفسنجان امتداد مي يابد . مساحت اين حوزه در حدود 99438 كيلومترمربع بوده كه 41340 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و 58091 كيلومترمربع آنرا دشتها و كوهپايه ها تشكيل مي دهند .اكثر رودخانه هاي اين حوزه سيلابي و يا مسيلهايي هستند كه فقط در مواقع بارندگي داراي آب مي شوند و تنها رودخانه برز است كه رودخانه دائمي بحساب مي آيد. اين حوزه از تعدادي زير حوزه به شرح زير تشكيل شده است:
كوير اردستان و دق سرخ : اين زير حوزه آبهاي سطحي منطقه اردستان را شامل مي شود و در قسمت شمال شرقي حوزه آبريز اصفهان و گاوخوني قرار دارد كه از مغرب به كوههاي كركس محدود مي شود و دشتهاي اردستان و نطنز بيشترين قسمت اين زير حوزه را شامل مي شوند و مساحت آن 13967 كيلومترمربع بوده كه 7586 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و 6381 كيلومترمربع آنرا مناطق دشتي تشكيل مي دهد .
كوير سياه كوه (عقدا) : اين زير حوزه به صورت چاله L شكل در 30 كيلومتري شمال اردكان و شرق نائين قرار گرفته است ،وسعت اين زير حوزه 27232 كيلومترمربع بوده كه 9022 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و 18210 كيلومترمربع آنرا مناطق دشتي و كوهپايه ها تشكيل مي دهد.
كوير ريگ زرين : اين كوير از تعدادي چاله پراكنده كه در شرق چاله عقدا قرار دارد تشكيل يافته كه وسعت آن 10554 كيلومترمربع بوده كه 3778 كيلومترمربع آنرا مناطق كوهستاني و 6776 كيلومترمربع آنرا مناطق دشتي و كوهپايه اي تشكيل مي دهد .
كوير ساغند : يكي ديگر از زير حوزه هايي است كه در شرق كوير ريگ زرين داشته و مساحت آن104 كيلومترمربع بوده و رودخانه سفيدان و چند آبراهه خشك ديگر به آن مي پيوندد.
کوير در انجير : اين کوير از غرب بافق شروع شده و به صورت باريکه ای به طول 105 کيلومتر تا حوالی خرانق ادامه پيدا می کند و مساحت حوزه آبريز آن 47615 کيلو متر مربع می باشد که 20954 کيلو متر مربع آنرا مناطق کوهستانی و 26661 کيلو متر مربع آنرا دشتها و کوهپايه ها تشکيل می دهند و رودخانه های شور و شوراب زهکش اصلی آن بحساب می آيند.
آبهای سطحی استانهای زير وارد اين حوزه آبريز می شوند که عبارتند از :
استان يزد : آبهای سطحی 34800 کيلومترمربع (5/35 درصد از مساحت کل استان )وارد اين حوزه می شوند رودخانه قابل توجهي كه بتوان از آن نام برد وجود ندارد و فقط تعدادي خشكرود و مسيل كه در مواقع بارندگي پرآب مي شوند وجود دارد
استان كرمان : آبهاي منطقه اي 31800 كيلومترمربع از مساحت اين استان(5/17 درصد )وارد اين زير حوزه مي شوند و رودخانه هاي مهمي چون شوراب ،چاري وآب بخشا وارد اين حوزه مي شوند.
استان اصفهان : قسمتي از آبهاي اين استان نيز وارد اين حوزه مي شود كه وسعت آن20600 كيلومترمربع ( 7/19 درصد از مساحت کل استان را شامل مي شود در اين قسمت نيز رودخانه قابل توجهي وجود نداشته و فقط تعدادي خشكرود و مسيل كه در مواقع بارنگی پرآب مي شوند وجود دارد.

جدول شمار 7 – رودخانه های حوزه آبريز يزد و اردستان
اعداد جدول بترتيب از راست به چپ
تعداد كل رودخانه ها - تعداد رودخانه هاي 6 ستاره - تعداد رودخانه هاي 5 ستاره - تعداد رودخانه هاي 4ستاره - تعداد رودخانه هاي 3 ستاره - تعداد رودخانه هاي 2 ستاره - تعداد رودخانه هاي 1 ستاره را نشان می دهد.

37 - 0 - 0 - 5 - 16 - 12 - 4
لازم به ذكر است كه رودخانه هاي مهمي چون اردكان ، خرانق ،شوراب ،شور ، عروسان ،كبودان ،هزار چيل ،گل آباد ،نطنز ،برز(هنجين) ،آب جانو ،شهر نو ، پائين در و... می باشند.
نتيجه كلي كه از خلاصه اين كتاب بدست آمده است را مي توان به شرح زير كلاسه بندي كرده و در جدولهاي زيرآورد .
جدول شماره 8- کل رودخانه های حوزه ها
اعداد جدول زير بترتيب از راست به چپ
تعداد کل رودخانه ها- تعداد رودخانه های 6 ستاره- تعداد رودخانه های 5 ستاره- تعداد رودخانه های 4 ستاره- تعداد رودخانه های 3 ستاره- تعداد رودخانه های2 ستاره -تعداد رودخانه های 1 ستاره و نام حوزه را نشان می دهند

879 -5 -72 -233 -341 -165 -63 - خزر
99 -0 -0 -2 -27 -40 -30 - دشت لوت
77 -0 -8 -21 -27 -10 -11 - قرا قوم
307 -1 -11 -55 -135 -69 -36 - کوير نمک
260 -0 -8 -47 -114 -73 -18 - مرکزی
37 -0 -0 -5 -16 -12 -4 - نيريزوشيراز
48 -0 -0 -0 -11 -18 -19 - يزدواردستان
* -6 -99 -363 -671 -387 -181 - کل حوزه

××× تذكر:هر چه تعداد ستاره ها زيادتر مي شود رودخانه فرعي تر مي گردد.
*********************************************************************************

بخش بعدی ( تکميلی ) اين نوشتار در آينده نزديک در همين صفحه درج خواهد شد.

********************************************************************************
احتراما باستحضار می رساند که بعلت محدوديت های موجود در سرور وبلاگ قطره قطره بالاجبار جداول گويا و زيبای ارسالی نگارندگان توسط اينجانب بصورت توضيحات و رديف اعداد تغيير يافت که از اين بابت از نگارندگان پوزش می خواهم. اميد آنکه در فرصتی مقتضی مجال آن را يابم تا با ايجاد يک سايت و وبلاگ مستقل و بدون هرگونه محدوديتی بتوانم مطالب علمی حاوی جداول - تصاوير و ... را نيز درج نمايم.
در پايان وظيفه خود می دانم از زحمات عزيزان نگارنده جناب آقايان مهندس حسنلو و مهندس خدری در گرد آوری - تايپ و ارسال اين نوشتار تشکر نموده و برايشان آرزوی سلامت و موفقيت روزافزون نمايم.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List