قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, March 06, 2003

٭ خلاصه ای از گزارش يونسکو از بحران آب در جهان

سازمان يونسکو امروز با انتشار بيانيه ای در پاريس کمبود آب را بعنوان بحران جدی جهان در سالهای آينده اعلام کرد.
براساس اين بيانيه هم اکنون حدود دو سوم کشورهای جهان با مشکل کمبود آب روبرو هستند که در بين آنان کشور کويت با داشتن 10 مترمکعب منابع آب به ازای هر فرد در سال فقيرترين کشور از لحاظ منابع آب معرفی شده است. پس از کويت کشورهای فلسطين - امارات متحده عربی - باهاماس - قطر - مولداوی - ليبی و عربستان بترتيب با 52 - 58 - 66 - 94 - 103 - 113 - 118 مترمکعب منابع آب بازای هر فرد در سال از جمله فقيرترين کشورهای جهان از نظر منابع آب بشمار می روند.
غنی ترين کشورها از نظر منابع آب بر اساس اين گزارش عبارتند از گويان ( مستعمره فرانسه ) - ايسلند - گينه - سورينام - کنگو - کانادا - نيوزلند و نروژ بترتيب با 812121 - 609319 - 316686 - 292566 - 275679 - 94353 - 86554 - 85000 مترمکعب منابع آب به ازای هرنفر در سال.
براساس همين گزارش ايران با داشتن 1955 مترمکعب سرانه سالانه آب در رديف 131 کشورهای جهان قرار دارد.
لازم به ذکر است که بر اساس استانداردهای بين المللی هر کشوری که سالانه کمتر از 500 مترمکعب منابع آب به ازای هر نفر جمعيت داشته باشد از نظر منابع آب فقير محسوب می شود.

توجه به اين نکته ضروری است که گزارش فوق صرفا جهت تحليل امکان دسترسی به منابع آب در مقياس کشورها می باشد و آمار فوق هرگز بيانگر موقعيت مناسب سرانه منابع آب در سراسر کشور نمی باشد چه آنکه پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش و در نتيجه توزيع نامتناسب منابع آب در کشور ( که گزارش مختصری از آن در بخش هيدرولوژی ايران سايت ايران هيدرولوژی آمده است ) باعث شده تا سرانه آب در بسياری از مناطق کشور پايين تر از مقادير استاندارد و در برخی از موارد در حد فقيرترين کشورها از نظر منابع آب باشد.


........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List