قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, March 06, 2003

٭ هشدار خطر کم آبی

طبق پيش بينی سازمان ملل متحد، تا اواسط قرن حاضر، ممکن است تا هفت ميليارد نفر با کمبود جدی آب آشاميدنی رو به رو شوند.

گزارش اين سازمان دلايل اصلی کمبود منابع آب را رشد جمعيت، آلودگی، کشاورزی فشرده و مبتنی بر استفاده از ابزار پيشرفته و حداکثر بهره برداری از منابع، و تغيير آب و هوا عنوان کرده است.
در اين گزارش آمده است که در جهان اراده سياسی برای حل اين مشکلات وجود ندارد.

تعهدات اجلاس هزاره

اين سند، با عنوان "گزارش توسعه منابع آبی جهان"، خلاصه ای از پيشرفت حاصله در زمينه اجرای تعهدات مطرح شده در اجلاس هزاره سازمان ملل در دو سال پيش است.
در آن اجلاس رهبران جهان توافق کردند تا سال 2015 شمار جمعيتی را که به آب سالم آشاميدنی دسترستی ندارند، به نصف کاهش دهند و بهره برداری نامناسب از منابع آبی را متوقف کنند.
در اين گزارش آمده است که تاکنون اين اهداف برآورده نشده است. هم اکنون بيش از يک ميليارد نفر، يعنی يک ششم جمعيت جهان، به آب سالم آشاميدنی دسترسی ندارند.
اين گزارش می گويد، در پنجاه سال آينده، اين رقم چيزی بين 2 تا 7 ميليارد خواهد بود. هر روز شش هزار نفر، که بيشتر آنها را کودکان تشکيل می دهند، از بيماری های ناشی از مصرف آب آلوده مانند اسهال، که با سرمايه گذاری مناسب کاملا قابل پيشگيری است، می ميرند.

سوء مديريت

يک مقام ارشد سازمان ملل هنگام ارائه اين گزارش در توکيو از "بحران مديريت منابع آب"، يعنی فقدان قانون گذاری و اراده سياسی برای حل بحران آب، سخن گفت.
تنها نکته اميدوار کننده اين گزارش در مورد احتمال بروز جنگ بر سر منابع آبی است. اين گزارش می گويد: اين که گفته می شود در آينده بيشتر جنگ ها بر سر مسئله آب خواهد بود تا نفت، مبالغه آميز است و دست يابی به توافق های بلند مدت در مورد رودخانه هايی مانند "مکونگ" و "ايندوس" نشان می دهد که معمولا کشورها راهی برای همکاری در زمينه منابع آب پيدا می کنند

به نقل از ريچارد بلک، خبرنگار علمی بی بی سی

***************************************************************

معرفی دو کتاب جديد

مرور ليست کتب تخصصی چاپ شده در ايران از طريق سايت کتاب رايانه نشان می دهد که در ماه های اخير خوشبختانه دو کتاب ارزشمند اصول هيدروژئولوژی پل هداک و مدلسازی آبهای زيرزمينی و حل مسايل مسايل هيدروژئولوژی کريسک . توسط آقای دکتر منوچهر چيت سازان ترجمه و به همت انتشارات دانشگاه اهواز به چاپ رسيده است.
ضمن تقدير از زحمات مترجم محترم در ارايه اين آثار ارزشمند به زبان فارسی مطالعه اين کتب را به دانشجويان . محققين و کارشناسان دست اندر کار مسايل آبهای زيرزمينی توصيه می کنم.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List