قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, April 01, 2003

٭ سايت جديد مرکز هيدرولوژی مهندسی و ...

مرکز مهندسی هيدرولوژی ارتش امريکا ( HEC ) اخيرا ساختار سايت اينترنتی خود را تغيير داده و ضمنا نرم افزار جديد HEC-DSSVue و ويرايش های جديد نرم افزارهای قبلی ( هک اچ ام اس 2.2.1 و هکراس 3.1 و هک ژئو راس 3.1 و ... ) را همراه با فايلهای تمرينی و مطالب آموزشی جديد در اين سايت قرار داده است. لذا کاربران نرم افزارهايی چون هکراس و هک ژئو راس و هک اچ ام اس و هک ژئو اچ ام اس و ... لازم است به اين تغييرات توجه فرمايند.

برنامه HEC-DSSVue يک برنامه کاربردی ويژوال است که به کاربران اجازه ميدهد که دادهای فايلهای اطلاعاتی HEC-DSS را ترسيم . جدول بندی . ويرايش و مديريت نمايند. اين برنامه توسط زبان برنامه نويسی جاوا نوشته شده که استفاده از آن را در سيستم های عامل مختلف امکان پذير می سازد. در اين برنامه علاوه بر 50 تابع رياضی موجود در برنامه DSSMATH توابع کاربردی مختلفی وجود دارد که تغيير نام . کيی و حذف سری داده های HEC-DSS را امکان پذير ميسازد. همچنين اشکال توليد شده توسط اين برنامه کاملا عادی بوده و ميتوانند با فرمتهای مختلفی چون jpeg و png ذخيره شده و يا برای گنجاندن در متن گزارشات در حافظه موقت ويندوز ( کليپ برد ) ذخيره شوند.
برای ذخيره و نصب رايگان اين نرم افزار و دستورالعملهای استفاده از آن از لينکهای مربوطه استفاده فرماييد.

برنامه های هکراس ويرايش 3.1 و هک ژتو راس 3.1 برای آرک ويو و هک ژئو راس برای آرک اينفو همراه با راهنمای استفاده از آنها و فايل مثال های کاربردی و دموهای نمايش تصويری نتايج محاسبات در هکراس را می توانيد برايگان از لينکهای مربوطه در صفحه مربوط به نرم افزار هکراس ذخيره و سپس نصب فرماييد.

برنامه های هک اچ ام اس ويرايش 2.2.1 و هک ژتو اچ ام اس همراه با راهنمای استفاده از آنها و فايل مثال های کاربردی و ... را می توانيد برايگان از لينکهای مربوطه در صفحه هک اچ ام اس ذخيره و نصب فرماييد.

برای انجام تحليل فراوانی وقوع در هيدرولوژی می توانيد نرم افزار HEC-FDA و راهنمای استفاده از آن را از اين لينک ذخيره و نصب نماييد.

برای ذخيره و نصب برنامه HEC-DSS و راهنمای استفاده از آن نيز از اين لينک استفاده نماييد.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List