قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, April 29, 2003

٭ معرفی چند لينک و تقويم کنفرانس های مهم منابع آب

سايت موسسه تحقيقات آب و خاک ايران
سايت مرکز سنجش از دور ايران
سايت خبری وزارت نيرو

کنفرانس های IAHR
معرفی سايت کنفرانس های بين المللی مهندسی و مديريت منابع آب در سال 2002
معرفی سايت کنفرانس های بين المللی مهندسی و مديريت منابع آب در سال 2003
معرفی سايت کنفرانس های بين المللی مهندسی و مديريت منابع آب در سال 2004
معرقی سايت کنفرانس های بين المللی مهندسی و مديريت منابع آب در سال 2005

ساير کنفرانسهای مهم علوم آب
سايت سومين سمپوزيم بين المللی فرسايش ختدقی در سال 2004
سايت کنفرانس بين المللی هيدرولوژی مناطق کوهستانی در سال 2004
معرقی سايت های مهم ترين کنفرانسهای منابع آب از ديد انجمن بين المللی هيدروژئولوژی ( IAH ) در سالهای 2003 و 2004 و 2005

با آرزوی شرکت هر چه فعالتر محققين و دانش پژوهان ايرانی در کنفرانس های علمی بدينوسيله آمادگی خود را جهت انجام تحقيقات مشترک با شما عزيزان جهت ارايه مقاله مشترک به کنفرانس های داخلی و خارجی اعلام مي دارم. لطفا جهت پيشنهاد موضوعات خود و .... از آدرس ايميل اينجانب استفاده فرماييد.
farnush.ghasempour@mailbox.tu-dresden.de

با سپاس
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List