قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, May 30, 2003

٭ پاسخ به دو سوال و ديدن نمای زمين از ماهواره ها

در پاسخ به سوال خواننده محترم آقا يا خانم آيلر ه دانشجوی مهندسی محيط زيست در خصوص معرفی سايت های فارسی که حاوی مطالبی در زمينه پيری رودخانه در عصر ورود آلاينده های نيتروژن و فسفر باشند بايد بگويم که با توجه به گرايشم من در اين خصوص اطلاعات کافی ندارم ولی شما می توانيد از طريق گوگل فارسی مطلب مورد نظر خود را جستجو نماييد. ضمنا می توانيد در سايت بانک اطلاعاتی جامع محيط زيست ايران مطالب مورد نظر خود را جستجو کنيد.

در پاسخ به دوست عزيزم جناب آقای هادی نادری در خصوص تهيه عکسهای ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی ايران مطالعه اطلاعات مندرج در سايت های مرکز سنجش از دور ايران و ليست فروش سازمان نقشه برداری ايران را توصيه ميکنم.

همچنين کسانی که علاقمند به ديدن منظره فعلی ( آخرين تصوير برداشت شده ) کره زمين از ماهواره های مختلف هستند می توانند از طريق اين سايت با انتخاب ماهواره موردنظر و فشردن دکمه View Earth from Satellite جديدترين عکس کره زمين از موقعيت آن ماهواره را مشاهده نمايند. بديهی است منظره منطقه ايران در زمانهای مختلف توسط ماهواره های متفاوت و با توجه به موقعيت قرار گيری ماهواره مورد نظر در فضا قابل مشاهده است.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List