قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Tuesday, June 03, 2003

٭ سازمان جنگلها خبر کاهش 11 ميليون هکتاری جنگلها را تکذيب کرد

برطبق گزارش ايرنا - سازمان جنگلها و مراتع کشور با ارسال نامه ای به ايرنا در پاسخ به اظهارات معاونت محيط زيست طبيعی سازمان محيط زيست کشور خبر کاهش 11 ميليون هکتاری جنگلهای کشور را تکذيب کرد. در اين نامه آمده است رقم مبنای 18 ميليون هکتار برای جنگلهای ايران در هيچ يک از منابع فائو ذکر نشده و برآورد آقای مهندس ساعی بانی جنگلبانی ايران است که مبنای دقيقی نداشته است.
در اين نامه اشاره شده است که بر اساس آماربرداری ها و عکسهای هوايی و ماهواره ای ميزان جنگلهای ايران 12.4 ميليون هکتار برآورد شده است که اين مقدار در گزارش سال 2000 فائو نيز ذکر شده است.
به نوشته اين سازمان در طول فعاليت اين سازمان 2284 هزار هکتار جنگلکاری در ايران انجام شده است که از اين نظر( وسعت جنگلکاری ) ايران در مقام دهم جهان فرار دارد.
در اين نامه اشاره شده است که فائو تنها مناطقی را که بيش از 10 درصد تاج پوشش می باشند جنگل محسوب کرده است که بر اين اساس سطح جنگلها در ايران را 7.299 ميليون هکتار اعلام کرده است در حاليکه آمار فائو شامل 2.488 ميليون هکتار جنگلهای انبوه 2.527 ميليون هکتار جنگلهای تنک و 1.76 ميليون هکتار بوته زار ها و 5.626 ميليون هکتار جنگلهای باز بر اشکوب زراعت ( مجموعا 12.4 ميليون هکتار ) می باشد.

توضيح نگارنده
متاسفانه در نامه سازمان جنگلها و يا گزارش ايرنا از آن هيچ اشاره ای به سال بر آورد آمار 12.4 ميليون هکتار توسط سازمان جنگلها نشده است و با توجه به ذکر کلمات گزارش سال 2000 فائو قاعدتا سال محاسبه آن توسط سازمان جنگلها و ارايه آمار آن به فائو بايد سال 2000- 1999 باشد که حدود سه تا چهار سال قبل است و بديهی است که از سه تا چهار سال پيش تاکنون 11 ميليون هکتار تخريب جنگل در ايران نداشته ايم .
در نامه اين سازمان همچنين با زيرکی اشاره شده است که در طول فعاليت اين سازمان ( يعنی از بدو تاسيس اين سازمان تاکنون که شامل چندين دهه است ) 2.284 ميليون هکتار جنگلکاری توسط آن سازمان انجام شده است.
گذشته از زمان و مکان و چگونگی اجراء اين جنگلکاری ها و ميزان موفقيت و يا عدم موفقيت آنها و ... که خود جای بحث فراوان دارد در اين گزارش هيچ آماری از ميزان تخريب جنگلها و کاهش وسعت آن در طول فعاليت سازمان ارايه نشده است تو گويی که سطح جنگلهای ايران از زمان فعاليت اين سازمان تاکنون نه تنها کاهش نيافته بلکه بدليل جنگلکاريهای اين سازمان 2.284 ميليون هکتار نيز افزايش يافته است !!!! .

از طرف ديگر بايد اشاره کرد که اقدام فائو در محاسبه مناطق دارای بيش از ده درصد تاج پوشش بعنوان جنگل از نظر علمی صحيح بوده و بنظر ميرسد که سازمان جنگلها نيز بايد در تعاريف مبنای محاسبات سطوح جنگلی در کشور از استانداردهای پذيرفته شده جهانی تبعيت نموده و آمارهای خود را بر اين اساس به روز و ارايه نمايد.
هر چند به هيچ وجه در صدد تاييد و يا تکذيب ادعاهای مسئولين سازمانهای محيط زيست و يا جنگلها و مراتع کشور نيستم اما اميدوارم که همه مسئولين محترم بدور از رقابت های سازمانی و ... کمی هم به شعور مردم احترام گذاشته و صادقانه مسايل و مشکلات را مطرح کنند.
متاسفانه سالهاست که من هم مانند ميليونها هموطن ساکن مناطق جنگلی کشور شاهد تخريب اين سرمايه های ارزشمند ملی هستم .
شايد برخی گمان می برند که با ارايه آمار و ارقام اميدوار کننده و نمايش نمودارهای زيبا می توان وضعيت جنگلها و عملکرد سازمان جنگلها و مراتع کشور را مطلوب و رضايتبخش نشان داد اما متاسفانه تاکنون اينگونه اقدامات تاثيری در کاهش اثرات نامطلوب زيست محيطی ناشی از تخريب جنگلها ( افزايش فرسايش خاک - آلودگی آبها - فراوانی وقوع سيلابهای مخرب و همچنين کاهش تنوع ژنتيکی - کاهش ارزش تفرجگاهی و .... ) نداشته و بنظر ميرسد که در آينده نيز قادر به حل اين معضلات نخواهد بود.

عزيزان بخود آييد : پاک کردن و يا عوض کردن صورت مسئله راه حل مناسبی برای حل مسئله نيست.

مشروح خبر اظهارات معاونت محيط زيست طبيعی سازمان محيط زيست کشور در خصوص کاهش 11 ميليون هکتاری جنگلهای کشور و نظر اينجانب در مورد اين خبر را نيز می توانيد در نوشته May 28 من در همين وبلاگ بخوانيد.

هقته محيط زيست - 16 تا 22 خرداد - گرامی باد.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List