قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Monday, June 23, 2003

٭ معرفی چند نرم افزار رايگان

BASIN ver 3.0 از سری نرم افزار های سازمان حفاظت محيط زيست امريکا برای مديريت آبخيزها با قابليت بهره گيری از GIS . اطلاعات بيشتر و داون لود رايگان برنامه و راهنمای استفاده از آن .

برنامه SITES از سازمان حفاظت از منابع طبيعی امريکا برای روند يابی بارش - رواناب در حوزه های آبخيز و تحليل روند سيلاب های ناشی از تخريب سدها و ... . اطلاعات تکميلی و داونلود برنامه و راهنماهای استفاده از آن.

برنامه TOPMODEL از سری برنامه های دانشگاه لانکاستر انگلستان برای مدلسازی بارش - رواناب و ... . اطلاعات تکميلی و داونلود برنامه و ... .

برنامه EPANET 2,0 از سازمان حفاظت محيط زيست امريکا . اطلاعات بيشتر و داونلود برنامه و راهنماهای استفاده از آن.

برنامه GRASS برای تحليل اطلاعات جغرافيايی GIS . گراس چيست ؟ و اطلاعات تکميلی در مورد آن و داونلود گراس و نرم افزارهای کاربردی آن از قبيل SWAT . برای داونلود SWAT و راهنماهای استفاده از آن اين لينک استفاده کنيد.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List