قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Sunday, June 01, 2003

٭ خليج فارس خليج هميشه فارس

شنيدن ادعاهای تکراری امارات متحده عربی در مورد جزاير ايرانی خليج فارس حتی در اجلاس اخير سران کشورهای اسلامی در تهران و حمايت بی منطق و نژاد پرستانه ساير کشورهای عربی از اين ادعا ها و صدور بيانه های متعدد آنان در صورت جلسات نشست های سران کشورهای عربی و تحريف نام خليج فارس در رسانه های عرب زبان بارها مرا بفکر واداشته بود تا در فرصتی مقتضی به مطالعه تاريخ اين منطقه بپردازم. هرچند متاسفانه هنوز مجال اين کار را پيدا نکرده ام اما مشاهده سايت خليج فارس مرا بر آن داشت که آنرا به علاقمندان معرفی کنم.
خليجی که حتی در زمان خليقه دوم ( عمر ) نيز بنا به گفته حسين هيکل مصری الخليج الفارسی ناميده می شد.
مطالعه و مشاهده مستندات و مدارک اين سايت را به علاقمندان توصيه ميکنم.
ضمنا لينک دائمی اين سايت نيز برای سهولت در مراجعه مجدد به آن در رديف لينک سايت های ايرانی قرار داده شده است.
........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List