قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, July 04, 2003

٭ عکس ماهواره ای ايران

يک سايت رايگان( کوتاه مدت ) برای ذخيره عکس ديدم و دارم امتحانش ميکنم.
برای شروع يک عکس ماهواره ای از منطقه ايران را آنجا ذخيره کردم که ميخواهم اينجا نمايشش بدهم
چون مهلت نمايش عکس رايگان به اتمام رسيد بجای آن نقشه ای از ايران را که توسط فائو تهيه شده است قرار ميدهم.
ظاهرا که مشکلی نداره .
ضمنا يک برنامه کامپيوتری تخصصی رايگان هم در بلاگ انگليسی معرفی کردم که فکر ميکنم ارزش ديدن را دارد. اسم اين برنامه ...
لينکش که توی وبلاگ هست پس خودتون برويد و ببينيد.
در گام بعدی عکس خودم را هم اضافه ميکنم تا مشکل خوانندگان محترم با نام مشترک اينجانب حل شود. توضيح اينکه فرنوش نامی است از اسامی کهن فارسی که بصورت مشترک برای آقايان و خانم ها بکار ميرود و معنی آن براساس لغت نامه مرحوم دهخدا عقل فعال و خرد بکار رونده می باشد . هر چند اين نام زيبا را برازنده خود نميدانم اما در ايران مرسوم است که نابينايان را عينعلی و کچلان را زلفعلی بنامند و چنين بود که مرا فرنوش ناميدند.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List