قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, July 25, 2003

٭ انستيتوهای فعال هيدرولوژی در آلمان

با توجه به درخواست تعداد زيادی از دوستان برای معرفی انستيتوهای فعال هيدرولوژی در کشور آلمان برای تحصيل تصميم گرفتم جواب اين دوستان را در وبلاگ و بصورت عمومی بنويسم .

دانشگاه های زيادی در سراسر آلمان در زمينه های مختلف هيدرولوژی مشغول فعاليت هستند که هريک از آنها بطور تخصصی بر روی چند موضوع مشخص فعاليت دارند. اين انستيتو ها عمدتا بطور سازمانی در دانشکده های مهندسی عمران - مهندسی زمين شناسی -و يا جغرافيا به کار مشغولند. اغلب اين انستيتوها دارای سايت اينترنتی بوده و خلاصه ای از فعاليت های پژوهشی و آموزشی انستيتو را معرفی ميکنند.
برای دادن تقاضای شروع به تحصيل و يا ادامه آن در آلمان پيشنهاد ميکنم ابتدا گرايش تحصيلی خود را مشخص کنيد و سپس از طريق سايت گوگل با وارد کردن کلمات کليدی لينک انستيتوهای مورد نظر خود را بيابيد و پس از بررسی گزينه های موجود از طريق آدرس پست الکترونيک رياست انستيتوهای مزبور تقاضای خود را با سوابق و انگيزه خود برای تحصيل و ... مطرح نماييد. با توجه به اوضاع نامناسب مالی آلمان در سالهای اخير و ... داشتن پشتيبانی مالی مطمئن برای تحصيل در اخذ پذيرش موثر است هر چند که اگر خوش شانس باشيد و حاضر باشيد در پروژه تعريف شده دانشگاه کار کنيد ( در سايت انستيتو ها هر از گاهی اطلاعيه پذيرش دانشجوی دکتری در گرايش مشخصی برای پروژه خاصی درج ميشود که از بين متقاضيان با توجه به سوابق تحصيلی و ... يک نفر انتخاب ميشود که طبيعتا آلمانی ها - اروپايی ها - امريکايی ها و ... در الويت قرار ميگيرند ) شايد شما انتخاب شويد. بهر حال جوينده يابنده است.
ضمنا لازم است اضافه کنم که تحصيل در آلمان رايگان است و دانشگاه ها هر ترم شهريه ناچيزی در حد 100 تا 150 يورو از دانشجو ميگيرتد که آن هم برای صدور کارت حمل ونقل دانشجويی شهری و ... است که با احتساب قيمت غير دانشجويی آن در همين مدت ( 200 تا 250 يورو برای بليط شش ماهه حمل و نقل داخل شهری ) در واقع کمک به دانشجو محسوب ميشود.
برای نمونه چند انستيتوی خوب را معرفی ميکنم . به منظور رعايت عدالت از معرفی انستيتوی خودمان و ساير انستيتوهای فعال علوم آب در دانشگاه صنعتی درسدن اجتناب ميکنم .

۱ - مجموعه انستيتوهای علوم آب دانشگاه صنعتی برانشوايک - در اين صفحه لينک هر انستيتو و آدرس ای ميل اساتيد مربوطه و ... درج شده است. ضمنا انستيتوی ژئودزی و فتوگرامتری اين دانشگاه نيز انستيتوی بسيار خوبی است که رياست آنرا پروفسور ولفگانگ نيماير بعهده دارد .

۲ - انستيتوی هيدرولوژی دانشگاه آلبرت - لودويگز فرايبورگ به مديريت پروفسور لايبوندگوت با آدرس پست الکترونيک chris.leibundgut@hydrology.uni-freiburg.de

۳ - انستيتوی دورسنجی و ... دانشگاه آلبرت - لودويگز فرايبورگ به مديريت خانم پروفسور کخ

۴ - انستيتوی هيدروليک دانشگاه صنعتی هامبورگ - هاربورگ به مديريت پروفسور پاشه
pasche@tu-harburg.de

۵ - کرسی های هيدرومکانيک و هيدرولوژی انستيتوی منابع آب دانشگاه مونيخ
پروفسور بشتلر wilhelm.bechteler@unibw-muenchen.de
و پروفسور فولمر b61har@b6axs1.bauv.unibw-muenchen.de

۶ - کرسی هيدروليک و آبهای سطحی دانشگاه صنعتی مونيخ به رياست پروفسور والنتين

۷ - کرسی مهندسی هيدرولوژی در دانشگاه صنعتی دارمشتات به مديريت پروفسور مولک

۸ - کرسی هيدروژئولوژی در دانشگاه صنعتی دارمشتات به مديريت پروفسور ابهارت

انستيتوهای هيدرولوژی و مديريت منابع آب دانشگاه بوخوم به رياست پروفسور شومن - هيدرولوژی و مديريت منابع آب دانشگاه هانوفر به رياست پروفسور بيليب - همه انستيتوهای گروه مهندسی و مديريت منابع آب دانشگاه اشتوتگارت بنظر من برای تحصيل مناسب می باشند. لطفا اطلاعات تکميلی و ... را از سايت های مربوطه مطالعه نماييد. در صورتی که سايتی آلمانی بود ميتوانيد با استفاده از ابزار مترجم رايگان گوگل کل سايت و يا بخش مورد نظر خود را به انگليسی ترجمه نماييد.
باميد موفقيت شما دوستان عزيز........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List