قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Sunday, August 10, 2003

٭ عدم محدوديت زمانی استفاده از نرم افزار CatchmentSIM-GIS

در پاسخ به دوستان و خوانندگان محترم درخصوص محدوديت زمانی استفاده از نرم افزار شبيه سازی حوزه های آبخيز با استفاده از جی آی اس باطلاع ميرسانم که استفاده از اين نرم افزار کاملا رايگان بوده و علت محدوديت زمانی مذکور در برنامه تنها اطمينان از اين است که شما از جديدترين ويرايش برنامه استفاده نماييد.جهت اطمينان خاطر شما در استفاده از برنامه متن مکاتبه اينجانب با نويسنده برنامه را ذيلا در وبلاگ فرار ميدهم

نامه من


Dear Friend
Hi.
I have a question now. Is really CatchmentSIM-GIS a free of charge software for users ? I install it today and see it's Validation is till 31 Oct. 2003 .
I think ; Your software is very good tool. I have a Farsi web log & Home Page and English weblog about hydrology. I introduce your software for Iranian Scientists and researcher as a Free of charge software and i don't know , Is it right or not ? I don't introduce it in my English Weblog and i am waiting for your answer because i don't like to write wrong about it.
I am waiting for your Answer.
Sincerely Yours
Farnush Ghasempour
My English weblog : http://hydinform.blogspot.com
And my Farsi Weblog : http://hydnotebooks.blogspot.comو اين هم جواب نويسنده نرم افزار


Hi Farnush,

Yes, CatchmentSIM is free of charge to use. Each version does expire on a particular date and users should then download a more recent version.
This is only designed to make sure everyone is using an up to date version of the software.

Kind Regards,

Chris Ryan


خوب پس ديگه جای نگرانی نيست و شما ميتوانيد با خيال آسوده از اين نرم افزار خوب و رايگان استفاده نماييد........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List