قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, August 14, 2003

٭ معرفی نرم افزار برای منطق فازی

در پاسخ به دوست عزيزم جناب آقای مهندس بختيار خدری جهت معرفی نرم افزاری برای حل مسايل منطق فازی و با توجه به کاربرد منطق فازی در تصميم گيری های مديريتی در حوزه های آبخيز و اهميت آشنايی آبخيزداران و مديران محيط زيست با برنامه های کامپيوتری موجود بدينوسيله استفاده از جعبه ابزار ( پکيج تخصصی ) Fuzzy Logic ارايه شده برای نرم افزار برنامه نويسی مطلب توصيه ميگردد.

برای تهيه جديدترين ويرايش مطلب ( ورژن ۶.۵ ) همرا با تول باکسهای جانبی آن از جمله تول باکس فازی لوجيک به نرم افزار فروشی های موجود مراجعه کنيد. خوشبختانه اين نرم افزار و کتب و سی دی های آموزشی آن به فارسی در ايران با قيمت بسيار مناسب قابل تهيه ميباشند.

بديهی است ساير جعبه ابزارهای ديگر از قبيل جعبه ابزارهای شبکه عصبی مصنوعی - تحليلهای آماری - برازش منحنی - تحليل عناصر محدود - فرا آوری عکس - تحليل نقشه و ... تحت برنامه مطلب نيز کاربردهای فراوانی برای مهندسان و محققان علوم آب دارد.........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List