قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, November 07, 2003

٭ نظر شما در خصوص CatchmentSIM
امروز نامه ای از نويسنده نرم افزار CatchmentSIM داشتم که بنا به تقاضای ايشان عينا در سطور زيرين درج ميگردد.

Hi Farnush
I am currently finalising my PhD which documents the development of the CatchmentSIM software. As part of my PhD, I am hoping to compile an Appendix with some feedback from users that have downloaded and used CatchmentSIM
I would be very grateful for any comments that you may have. If you feel like you could contribute, please email me some brief comments (< 200 words). I am hoping to compile the Appendix by the end of November
Thanks for being a part of this research; I hope it has been useful to you

Kind Regards
Chris Ryan
CatchmentSIM Application Developer

http://www.catchmentsim.com

بدينوسيله از اساتيد . دانشجويان و کارشناسان عزيزی که از اين نرم افزار استفاده کرده اند در خواست ميشود نظرات و پيشنهادات خود را مستقيما به آدرس پست الکترونيکی نگارنده نرم افزار که ذيلا درج شده است ارسال دارند.
E_Mail :cryan@piglet.cc.utexas.edu
با تشکر........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List