قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Thursday, March 11, 2004

٭ نرم افزارهای غير رايگان هيدرولوژی

علاوه بر نرم افزارهای تخصصی معرفی شده در بخش نرم افزار های رايگان اين وبلاگ در اين قسمت مايلم به معرفی چند نرم افزار غير رايگان اما بسيار کاربردی در مهندسی منابع آب بپردازم. اين نرم افزار ها اغلب بسيار گرانقيمت بوده و معمولا توسط شرکت های مهندسين مشاور برای انجام مطالعات پروژه های عمرانی بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرند.
هرچند با توجه به عدم حضورم در ايران از وجود يا عدم وجود اين نرم افزار ها در بازار نرم افزارهای مهندسی ايران بيخبرم اما اميدوارم که اين نرم افزارهای ارزشمند همچون نرم افزارهای ارزشمند برنامه نويسی از قبيل مطلب . متمتيکا . ميپل . ويژوال فرترن . ويژوال سی و .... در ايران به قيمت بسيار ارزان در دسترس عموم قرار داشته باشد.

۱- نرم افزار MIKE SWMM برای شبيه سازی هيدرولوژيکی و هيدروليکی مدل بارش رواناب در مناطق شهری . اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه آزمايشی و راهنمای کاربران

۲- نرم افزار MIKE 11 برای تحليل هيدروليکی و هيدرولوژيکی جريان رودخانه ها . رسوبات و ... . اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه آزمايشی و راهنمای کاربران

۳- نرم افزار MIKE Flood برای تحليل يک بعدی و دو بعدی جريانهای سيلابی و سيلابها . اطلاعات بيشتر . فرم ثبت نام دانلود نسخه آزمايشی و راهنمای کاربران

۴- نرم افزار MIKE 21c برای بررسی و تحليل مرفولوژی رودخانه . اطلاعات بيشتر . لينک تماس برای درخواست نسخه آزمايشی نرم افزار و راهنمای کاربران

۵- نرم افزار MIKE SHE برای مدلسازی اثرات توام آبهای سطحی و زيرزمينی و بررسی چرخه آب . اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه نمايشی نرم افزار و راهنمای کاربران

۶- نرم افزار MIKE Basin برای مديريت حوزه های آبخيز رودخانه ها . اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه آزمايشی برنامه و راهنمای کاربران

۷- نرم افزار SMS برای مدلسازی دو بعدی جريان آبهای سطحی در رودخانه ها و .... . اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه آزمايشی نرم افزار و راهنمای کاربران

۸- نرم افزار GMS برای مدلسازی و تحليل آبهای زيرزمينی . اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه آزمايشی نرم افزار و راهنمای کاربران

۹- نرم افزار WMS برای مدلسازی و مديريت حوزه های آبخيز . اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه آزمايشی نرم افزار و راهنمای کاربران

۱۰- نرم افزار Stormshed برای شبيه سازی هيدروگرافهای بارندگی رواناب در نواحی شهری و غير شهری . اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه آزمايشی نرم افزار و راهنمای کاربران

۱۱- نرم FEFLOW برای شبيه سازی دو و سه بعدی آبهای زيرزمينی با استفاده از روش اجزاء محدود . اطلاعات بيشتر و دانلود نسخه آزمايشی نرم افزار و راهنمای کاربران

۱۲- نرم افزار Mouse برای شبيه سازی هيدرولوژيکی و هيدروليکی کيفيت آب و انتقال رسوبات در زهکشهای شهری. اطلاعات بيشتر . دانلود نسخه آزمايشی نرم افزار و راهنمای کاربران آن........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List