قطره قطره جمع گردد    وانگهی دريا شود      

   قطره قطره جمع گردد       وانگهي دريا شود       

 ايران ما تاج سر زمينه عکس ماهواره اي ايران

زمان و دمای چالوس

اجزاء وبلاگ

بايگانی قطره قطره

وبلاگ انگليسی من

ايران هيدرولوژی

آشنايی با نگارنده

پست الکترونيک

نظر بازديد کنندگان


سايتهای خارجی

IAH

HEC

WMO

USGS

IAHR

NRCS

GRDC

SAHRA

UNESCO

Hyd. Jobs

Prof. Ponce

Online books

Hyd. Laboratory

بازديدکننده:
Friday, May 07, 2004

٭ پاسخ به سوالات

در پاسخ به خواننده محترم جناب آقای مهندس رزاقيان دانشجوی محترم دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس در خصوص تاثير پراکنش زمانی و مکانی بارش بر مشخصات سيلاب مطالعه گزارش تحقيق زير را به ايشان توصيه ميکنم.

الف ) گزارشی از کالج سلطنتی لندن و مرکز هيدرولوژی مهندسی والينگفورد بصورت فايل PDF

ب ) ضمنا عضو يت در اين گروه فعال علمی و استفاده از امکانات و اطلاعات ارزشمند آن برای اعضاء را به ايشان و ساير علاقمندان هيدرولوژی سيلاب توصيه ميکنم.
عضويت در اين گروه رايگان است.

ضمنا با پوزش از تاخير در پاسخگويی به ايشان باطلاع ميرسانم که علت تاخير در پاسخگويی طرح سوال ايشان در بخش نظر بازديدکنندگان بجای ارسال مستقيم نامه الکترونيکی به اينجانب بود که متاسفانه سبب مخفی ماندن آن از ديد اينجانب گرديد.

در پاسخ به سوال آقای مهندس سيد محمد مرتضوی در خصوص انتخاب عنوان تز و اهميت آن در ادامه تحصيل و امکان ارايه آن در مجلات معتبر و ... احتراما نظر خود را بشرح زير باطلاع ميرسانم
بنظر من عنوان تز بايد با توجه به نيازهای تحقيقاتی و اجرايی کشور و با عنايت به علاقه دانشجو و امکانات موجود در دانشگاه ( تخصص اساتيد راهنما و مشاور موجود در زمينه مورد نظر ـ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری انجام تز و امکان انجام آن در زمان متناسب و معقول ) انتخاب گردد و در صورت فراهم بودن اين شرايط از نظر اينجانب عنوان تز نقشی در ادامه تحصيل و امکان ارايه آن در مجلات معتبر و ... نداشته و تنها کيفيت تحقيق ( متدولوژی ـ چگونگی تحليل و نتيجه گيری مسئله و ... ) حايز اهميت ميباشد.
بديهی است با توجه به تنوع مجلات معتبر علمی و گستردگی دامنه فعاليت انستيتوهای دانشگاهی در سراسر دنيا ( که هر يک با توجه به نيازهای تحقيقاتی و اجرايی منطقه خود محور مطالعاتی خاصی دارند ) امکان نشر مقاله و يا ادامه تحصيل شما بدون توجه به عنوان تز انتخابی شما وجود خواهد داشت.

ضمنا در خصوص مقايسه تحصيل در داخل و يا خارج از کشور برای مقطع دکتری بنظر من در صورت وجود امکانات مناسب علمی و آموزشی و تحقيقاتی مناسب در دانشگاه های داخل فرقی بين تحصيل در داخل و خارج از کشور وجود ندارد.

بنظر من اين امکانات برای رشته هيدرولوژی شامل حداقل داشتن محل کار و کامپيوتر شخصی با دسترسی دايمی و رايگان دانشجو به اينترنت . وجود داده های مورد نياز و سری تجهيزات آزمايشگاهی هيدرولوژی ـ هيدروليک ـ زمين شناسی ـ خاکشناسی ـ سيستم های اطلاعات جغرافيايی GIS و ... بعلاوه تيم قدرتمند اعضای هيات علمی با تخصص های لازم ميباشد.

به عنوان مثال رشته آبشناسی
( هيدرولوژی ) دانشگاه صنعتی درسدن از شش انستيتوی مختلف هيدرولوژی با گرايش های متفاوت ( هيدرو متئورولوژی ـ آبهای زيرزمينی ـ هيدرو شيمی ـ هيدرو بيولوژی ـ پالايش آب ـ مديريت آبهای شهری ) تشکيل شده است.
يکی از اين انستيتوها انستيتوی هيدرو متئورولوژی است که خود دارای دو کرسی هيدرولوژی و متئورولوژی است و هريک از اين کرسی ها برای خود ساختار و تجهيزات و اساتيد خود را دارند.
بعنوان مثال تنها در کرسی هيدرولوژی اين انستيتو پروفسور اشميتز بعنوان رييس انستيتو و تعيين کننده سياست ها و محورهای تحقيقاتی و مطالعاتی انستيتو همرا با ۳ دستيار با مدرک دکتری در رشته های هيدرولوژی و ۲ دستيار با مدرک دکترای رياضيات کاربردی ( در هيدرولوژی ) و ۱ دستيار با مدرک دکترای کامپيوتر ( متخصص در برنامه نويسی ) مسئوليت راهنمايی دانشجويان دکتری اين کرسی را بعهده دارد.
در ساختمان کرسی هيدرولوژی که فقط يک بخش از انستيتوی هيدرومتئورولوژی ( يکی از شش انستيتوی رشته آبشناسی ) ميباشد تنها بخشی از دروس رشته آبشناسی ( هيدرولوژی عمومی - هيدرومتئورولوژی - مدلهای هيدرولوژيکی - هيدرولوژی آبهای سطحی ) برای دانشجويان ارايه شده و ساير دروس در کرسی های مختلف انستيتوهای ديگر ارايه ميشوند.
ضمنا علاوه بر تجهيزات موجود در ساير کرسی ها و انستيتوهای ديگر رشته آبشناسی اين بخش دارای آزمايشگاه هيدرولوژی و تجهيزات GIS و يک مرکز کامپيوتر برای دانشجويان مقاطع پايه ميباشد.
کليه دانشجويان مقطع دکتری دارای محل کار ثابت بوده و کامپيوتر شخصی با دسترسی نامحدود به اينترنت و شبکه داخلی دانشگاه را دارند که امکان استفاده از معتبرترين مجلات بين المللی بصورت آنلاين را فراهم ميکند. ضمنا دانشجو ميتواند هر کتاب تخصصی را که لازم داشته باشد به کتابخانه دانشگاه سفارش دهد تا برايش تهيه و ارسال گردد. اين پروسه در صورت عدم وجود کتاب در کتابخانه دانشگاه و يا ساير کتابخانه های کشور آلمان ( برای کتبی که در يکی دو ماه اخير چاپ شده است ) با خريد آن کتاب در مدت حداکثر يکماه انجام ميشود و ... .

عليرغم امکان ايجاد دوره های دکتری داخل کشور که در جای خود بسيار ضروری و ارزشمند است بنظر من ارتباط علمی و تبادل دانشجو با خارج از کشور برای پيشبرد اهداف علمی و اجرايی کشور لازم بوده و اميدوارم که سياست اعزام دانشجو به خارج از کشور به موازات سياست گسترش و تقويت دوره های علمی دکتری داخل کشور همچنان ادامه يابد.

با اينحال بنظر من عليرغم همه مشکلات و کمبودها برای دانشجويان و اساتيد در دانشگاه های داخل کشور خوشبختانه اشتياق دانشجويان به يادگيری و عشق و اخلاص اساتيد در خدمت به ميهن باعث شده است که سطح کيفی آموزش دوره دکتری داخل کشور در حد مطلوب و قابل قبولی باشد.

راستش را بخواهيد دلم ميخواهد در اينجا صميمانه از همه اساتيد پيشکسوت بخصوص اساتيد خودم ( آقايان دکتر عليزاده - دکتر مهدوی - دکتر محسنی - دکتر احمدی و ... ) که عليرغم همه مشکلات و موانع و کمبودها با ماندن در ايران و تدريس مناسب زمينه رشد و پيشرفت شاگردان خود را فراهم کردند تشکر و قدر دانی کنم و يادشان را گرامی دارم. آنانکه با از خودگذشتگی وجود شريفشان را پلکان ترقی علم و دانش در ايران کردند و ياد و خاطره شان برای هميشه در تاريخ علم ايران باقی خواهد ماند. عمرشان طولانی و برکات وجودشان مستدام.


اميد آنکه با توجه بيشتر مسئولين کشور به امر خطيرآموزش عالی و رفع مشکلات و کمبودها در اين خصوص در آينده ای نه چندان دور شاهد پيشرفت دانش و در نتيجه بهبود سطح رفاه و معيشت مردم کشورمان باشيم.
باميد آنروز........................................................

Copyright  © 2001 - 2005
Farnush Ghasempour
hyd_student@yahoo.com

 

 

 

وبلاگ دکتر معين

 

نرم افزار های رايگان

WEPP & GeoWepp

Hec-Hms & GeoHms

Hec-Ras & Georas

Hec-DssVue

Hec-ResSim

TR-55 , win

TR-20 , win

EPANET

SWMM

AGNPS

BASIN

AGWA

SWAT

SITES

 

 

دروس آنلاين

Hydrology for schools

Hydrology

Hydrogeology

Ground Water Eng

Colorado Hydrology

Maidment Hydrology

GIS for Watersheds 

Geomeric & GIS Hyd

Water Res. Systems

Numerical Skills

Comp Meth. in Hyd r

ANN & FL in Hyd r

Adv. Sub Surf. Hyd r

HydroInformatics

 

 

 

 

 

 


 چو ايران نباشد تن من مباد
پاينده ايران

 

  سايتهای ايرانی

پرزيا دزرت

رودهای ايران

مرکز آمار ايران

مرکز سنجش از دور

پژوهش وزارت علوم

مرکز تحقيقات کارست

تحقيقات باروری ابرها

وزارت جهاد کشاورزی

کميته ملی سدهای بزرگ

سازمان مديريت منابع آب

سازمان هواشناسی ايران

مطالعات آب و محيط زيست

بانک اطلاعات محيط زيست

کميته ملی آبياری و زهکشی


 

 

  اطلاعات عمومی

نتکده

مدرسه وب

پرزين لرن

استاد آنلاين

نشر علوم

آموزش HTML

ديکشنری صائب

مترجم آنلاين پارس

کلوپ دانشگاه کردستان

 Danshjoo List